מצודות על תהלים א


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק 

מצודת דוד

"אשרי האיש" - ספורי תהלות האיש המה לומר עליו בשבחו זהו אשר לא הלך בעצת רשעים ר"ל לא היה לבו נפתה ללכת בעצתם לעשות כמוהם וכל כך היה נזהר בנפשו עד שלא עמד בדרך אשר החוטאים עוברים בו בחשבו פן יפגשוהו ויסיתוהו אחרי עצתם ובהיות כן לא בא א"כ לכלל ישיבה לשבת עמהם להשריש עצתם בלבו וללכת בה ועשה א"כ משמרת למשמרת 

מצודת ציון

"אשרי" - ענין שבח ותהלה, כמו "כִּי אִשְּׁרוּנִי בָּנוֹת" (בראשית ל יג)

"לצים" - מלשון מליצה כי המלעיג בבני אדם או באורח יושר דרכו להטעים אמריו במיטב הדבור להכניס בלב

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובתורתו" - בכל עת יחשוב להתבונן במה שהמציא בלבו טעמים וציצים פרחים לתורה

"כי אם" - לא סוף הדבר שחדל ונזהר מעצת רשע כ"א עשה גם את הטוב כי כל חפצו היה בתורת ה' 

מצודת ציון

"יהגה" - פעם תשמש ענין מחשבה כמ"ש והגיון לבי (לקמן י"ט) ופעם תשמש ענין דבור כמ"ש ולשוני תהגה (לקמן ל"ה)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל אשר יעשה" - ר"ל ובכל הנטיעות אשר ינטעו ממנו יצליח להיות כמותו וכן צאצאי האיש הזה יהיו כמוהו

"והיה" - ובעבור זה היה גמול שכרו להיות דומה לאילן הנטוע במקום המים שמגדל פירותיו בזמנו ואף העלים אינם כומשים בעבור מרבית הלחלוחית ושפע הרטיבות כי כן האיש הזה משופע ברוב טובה מבלי מחסור וכאומר הנה מגמול השכר ניכר יושר דרכו 

מצודת ציון

"שתול" - נטוע כמו שתולים בבית ה' (לקמן צ"ב)

"על" - סמוך כמו והחונים עליו (במדבר ב')

"פלגי מים" - אמת המים כמו נהר פלגיו (לקמן מ"ו) ע"ש שהוא מתפלג ומתפרש ללכת אילך ואילך

"יבול" - יכמוש כמו כאלה נובלת עליה (ישעיהו א')

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא כן" - לא יהיו רשעים מוצלחים כן ותהי עוד להפך כי מכאובים רבים נכונים לרשע פעם בפעם כמוץ הזה הנדף בכל עת מנשיבת הרוח ולא מצא מנוח 

מצודת ציון

"כמוץ" - הוא פסולת התבואה כמו כמוץ יסוער מגורן (הושע יג)

"תדפנו" - ענין דחיפה והכאה כמו קול עלה נדף (ויקרא כו)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחטאים" - מלת לא הנאמר בתחלת המקרא משמשת בשתים כאומר החוטאים לא יהיו נכללים בעדת צדיקים להיות מושגחים מה' כמוהם

"על כן" - בעבור כי נכון בידם מכאובים רבים לזה לא תהיה להם תקומה בעת בא המשפט כשתתמלא סאתם כי המכאובים ההם יבואו עליהם אחד באחד יגשו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי יודע ה'" - כי המקום ב"ה נותן לב לדעת ולהשגיח על דרך הצדיקים לבל יכשלו בו אבל דרך הרשעים תהיה אבודה מהשגחת ה' להיות נעזב אל המקרים ולא יהיו א"כ נכללים בעדת הצדיקים 

מצודת ציון

"יודע" - ענין השגחה כמו וידע אלהים (שמות ב כה)