מצודות על שמואל א כו כ


מצודת דוד

"כאשר ירדוף" - רצה לומר המלך מתמיד ומתענג לבקש פרעוש הקופץ ממקום למקום כאשר מלך מהמלכים מתענג לרדוף בהרים אחר הקורא והוא שם עוף אשר יתענגו המלכים לרדוף אחריו ולצודו ורצה לומר רודף הוא אחר הדיוט כאלו אחר שר גדול וחשוב

"אל יפל דמי" - רצה לומר מה שאני תמיד בסכנה וכאלו דמי נשפך הדם ההוא לא יפול ארצה מנגד פני ה' כי נגדו תעמוד לבקש נקם

מצודת ציון

"פרעש" - הוא כינה שחורה

"הקורא" - שם עוף כמו (ירמיהו יז יא)קורא דגר