מצודות על שמואל א כו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויבאו הזפים" - באו עוד הפעם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל מדבר זיף" - ובמדבר ההוא היתה גבעת החכילה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וירא" - היה נראה לו שבא ולא ידע עדיין בבירור

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל נכון" - כמו בנכון רצה לומר ידע בבירור

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"סביבתיו" - סביבות שאול

"ויבא" - בתחילה הלך לרגל

מצודת ציון

"במעגל" - דרך המחנה לחנות בעגול למען יראו מסביב כל הבא עליהם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויען דוד" - אחרי שובו אליהם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"מעוכה" - נעוצה וקרוב הוא מלשון (ויקרא כב כד)ומעוך וכתות

"מראשותיו" - סמוך לראשו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"פעם אחת" - את זה אעשה בפעם אחת ולא אצטרך להכותו מכה שניה

"ובארץ" - עד שתנעץ החנית גם בארץ

מצודת ציון

"סגר" - ענין מסירה כמו (עמוס א ו)להסגיר לאדום

"אשנה" - מלשון שנים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ונקה" - ויהיה נקי מעונש בתמיה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"חי ה'" - חזר לישבע ואמר חי ה' שלא יאריך עוד ימים רבים כי או ה' יגפנו בלא יומו או מהר יבוא יומו וימות במיתה טבעית או ימות במלחמה

מצודת ציון

"ונספה" - ענין כליון כמו (לקמן כז א) עתה אספה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"חלילה לי" - עם שגם אני משיח ה' כמותו מכל מקום חלילה גם לי מחמת מצות ה' משלוח ידי וגו'

מצודת ציון

"צפחת" - צלוחית כמו (מלכים-א יז יד) וצפחת השמן

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואין רואה וגו'" - בעבור השינה לא היה מי רואה אותם ואף לא ידעו בהרגשת השמע מקול ההולך והדבור ולא היה מי מהם מקיץ מן השינה במשך הזמן ההיא כי מה' נפלה עליהם תרדמה ולא היה הדבר בדרך הטבע

"ויקח דוד" - חזר דוד לקחתו בעצמו כי לא האמין לאבישי פן יכה עמו נפש שאול

מצודת ציון

"מקיץ" - ענין הערה מהשינה

"תרדמת" - שינה עמוקה וכן (יונה א ו)מה לך נרדם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"רב המקום" - כי פחד לנפשו שלא יתפשוהו

"על ראש ההר" - להשמיע קולו למרחוק

"העבר" - מעבר המים שהיה שם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מי אתה" - רצה לומר איך מלאך לבך לקרא בקול על המלך להקיצו משנתו

"הלא תענה אבנר" - רצה לומר עליך להשיב על דברי

מצודת ציון

"אל המלך" - כמו על המלך

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי בא" - פן יבוא וכאשר באמת בא אבישי ורצה להשחיתו

"הלא איש אתה" - רצה לומר הלא אתה גדול וחשוב ומי כמוך בחשיבות ולפי גודל המעלה תגדל האשמה

מצודת ציון

"איש" - רצה לומר גדול וחשוב כמו (במדבר יג ג)כולם אנשים

"אל אדוניך" - על אדוניך

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אשר מראשתיו" - אשר היו מראשותיו

"ראה אי חנית" - רצה לומר ואם תאמר שמרתם איה החנית מי לקחו

"כי בני מות אתם" - בעבור כבוד אבנר חזר לדבר אל כולם ולפסוק עליהם המיתה

מצודת ציון

"בני מות" - אנשי מות רצה לומר חייבי מיתה

"אי חנית" - איה החנית

"ואת צפחת" - ועם צפחת

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לאמר" - כאלו יאמרו אלי לך עבוד וגו' כי גורשים אותי מבין ישראל ללכת בין פלשתים ויונתן תרגם איזל דוד ביני עממיא פלחי טעותא

"מהסתפח" - מלהיות מאוסף בארץ ישראל היות עד הנה חשבתי כאשר ראה המלך שנמסר בידי במערה ולא הרגתיו יחדול עוד מדלוק אחרי אבל עתה שעם כל זה רודף אחרי בעל כרחי ארחיק נדוד מארץ ישראל

"ארורים הם" - בני האדם האלו

"ואם בני האדם" - הם הסיתו אותך עלי כי הבחירה חפשית באדם באין מעצור

"אם ה' וגו'" - אם הדבר מה' ומצד העונש אקריב מנחה לה' ויהי רצון שיקבל לריח ניחוח וירף ממני

מצודת ציון

"הסיתך" - מלשון הסתה ופתוי

"ירח" - מלשון ריח

"מנחה" - רצה לומר תשורה וקרבן

"מהסתפח" - ענין הקבוץ והדבוק ואסיפת דבר אל דבר כמו (לעיל ב לו) ספחני נא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כאשר ירדוף" - רצה לומר המלך מתמיד ומתענג לבקש פרעוש הקופץ ממקום למקום כאשר מלך מהמלכים מתענג לרדוף בהרים אחר הקורא והוא שם עוף אשר יתענגו המלכים לרדוף אחריו ולצודו ורצה לומר רודף הוא אחר הדיוט כאלו אחר שר גדול וחשוב

"אל יפל דמי" - רצה לומר מה שאני תמיד בסכנה וכאלו דמי נשפך הדם ההוא לא יפול ארצה מנגד פני ה' כי נגדו תעמוד לבקש נקם

מצודת ציון

"פרעש" - הוא כינה שחורה

"הקורא" - שם עוף כמו (ירמיהו יז יא)קורא דגר

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הנה הסכלתי" - במה שאני רודפך עשיתי סכלות על כי ראיתי שה' עמך ואף הרביתי לשגות לרדפך על לא דבר

"שוב" - חזור לביתי כי לא אעשה לך עוד רעה בעבור כי חשובה ויקרה נפשי בעיניך

מצודת ציון

"יקרה" - ענין חשיבות

"הסכלתי" - מלשון סכלות וטפשות

"ואשגה" - מלשון משגה ושגגה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויעבר" - כי עם כל זה לא האמין לשאול ולהשיב בעצמו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לאיש" - לכל איש ישיב צדקתו וכלל עצמו בתפלתו על הרבים

מצודת ציון

"ביד" - רצה לומר בידי

"ולא אביתי" - ולא רציתי

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"גדלה נפשך" - יקרה נפשך

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ברוך אתה" - רצה לומר רואה אנכי שאתה ברוך וגם עשה תעשה מעשים נפלאים וגם תצליח בהם

מצודת ציון

"יכול תוכל" - מלשון יכולת