מצודות על שופטים ד ו


מצודת דוד

"לך ומשכת" - משוך לבות בני ישראל לפתותם לבא עמך בהר תבור להלחם בסיסרא כי מאד פחדו מחילו הרב

"הלא צוה ה'" - באמת צוה ה' כי בנבואה נאמר לה ועם שלא נזכר

מצודת ציון

"מקדש נפתלי" - שם מקום בנחלת נפתלי