מצודות על מלכים ב טו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשנת עשרים ושבע" - שנויה בסדר עולם שבשנת כ"ז לירבעם נתנגע עזריה ומלך מלכות מנוגעת אבל התחלת מלכות עזריה היתה כאחת עם מלכות ירבעם (רצה לומר מה שמלך אחר מות אביו יואש ולא התחלת חשבון ימי מלכותו כי ירבעם מלך שלשה שנים בחיי אביו מאז היתה חשבון ימי מלכותו) כי עזריה מלך ט"ו שנים בחיי אביו והוא בעת מת יואש (ולכך לא תלה מלכותו המנוגעת במלכות עצמו כי לא היינו יודעין אם חושב מהזמן שמלך בחיי אביו או משמת אביו אבל עתה כאילו יאמר בשנת כ"ז למלכותו והוא כ"ז לירבעם אם כן חושב מזמן שמלך הוא בחיי אביו והוא הזמן אשר מלך ירבעם משמת אביו) 

מצודת ציון

"עזריה" - הוא עוזיהו האמור בדברי הימים (ב כו א ג) ולמטה (ל לב לד)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחמשים ושתים" - ט"ו בחיי אביו ול"ז אחר מות אביו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על הבית" - היה ממונה על בית המלך להיות שופט משפט העם תחת המלך

"בבית החפשית" - רצה לומר עזב הנהגת המלכות והיה חפשי מזה העמל וכמו שאמרו רבותינו ז"ל שהמלכות יחשב לעבדות לפי רוב העמל

"וינגע ה'" - ובדברי הימים (ב כו יח) נאמר שבא לו בזעפו עם הכהנים בעת בא להקטיר ומיחו בו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשנת שלשים ושמנה" - כי ירבעם מלך שלש שנים בחיי אביו ולא אחרי מות אביו ובין כולם מ"א וכלו אם כן בל"ח לעזריה כי התחלת מלכות עזריה משמלך בחיי אביו והתחלת מלכות ירבעם משמת אביו היו בזמן אחד אם כן קדמה מלכות ירבעם למלכות עזריה שלש שנים מה שמלך בחיי אביו וכלתה שנת מ"א שלו בל"ח לעזריה ואז מלך זכריה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קבל עם" - תרגום של נגד הוא קבל

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי כן" - כי מלכו יהואחז ויואש וירבעם וזכריה ונפסק מזרעו המלוכה

"הוא דבר ה'" - מוסב על המקרא שלפני פניו שנאמר וימלוך תחתיו והוא דבר ה' וגו'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשנת שלשים ותשע" - כי זכריה מלך בל"ח לעוזיה ומלך ששה חדשים ואחריו מלך שלום והוא ל"ט לעוזיה 

מצודת ציון

"ירח" - חדש על שהוא נמנה במהלך הירח

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקע" - פתח בטני ההרות להוציא וולדותיהן

"מתרצה" - מעבר תרצה

"כי לא פתח" - על שלא פתח שר תפסח את שער העיר לבוא בה ולזה הכה את תפסח ואת גבוליה אשר מעבר תרצה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עשר וגו'" - ומקוטעות היו

"בשנת שלשים ותשע" - רצה לומר אחר שעבר ל"ט לעזריה כי שלום מלך בסוף ל"ט לעזריה ונהרג אחר ירח ימים ובשנה הבאה בכלות ל"ט לעזריה בתחלת מ' מלך מנחם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בא פול" - כאשר בא פול והבטיח מנחם לתת לו אלף ככר כסף לעזור לו על המלוכה 

מצודת ציון

"ידיו" - כח ידיו

"להחזיק" - מלשון חזק

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא עמד" - לא נתעכב

"ויוצא מנחם" - הוציא את הכסף מזולתו והטילו על ישראל ומפרש שעל גבורי החיל הטיל על כל אחד חמשים שקל

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שנתים" - ומקוטעות היו

"בשנת חמשים שנה" - כי מנחם מלך בשנת מ' לעזריה ומלך י' שנים מקוטעות וכלו אם כן במ"ט לעזריה ובשנה הבאה מלך פקחיה והיא נ' לעזריה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בארמון" - בהיכל של בית המלך

"את ארגוב ואת האריה" - עם הארגוב ועם האריה והם שמות שני גבורים ואולי נקרא ארגוב על שהיה מושל בחבל הארגוב והאריה על שם גבורתו ופקח התחבר עמהם ועוד היו עמו חמשים איש והמיתו את פקחיה 

מצודת ציון

"שלישו" - שר שלו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עשרים שנה" - ומקוטעות היו

"בשנת חמשים ושתים" - כי פקחיה מלך בנ' לעזריה ומלך שנתים מקוטעות וכלו בנ"א לעזריה ובשנה הבאה מלך פקח והיא נ"ב לעזריה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אבל בית מעכה" - כן שם העיר

"הגלילה" - ארץ הגליל

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשנת עשרים ליותם" - כי פקח מלך בנ"ב לעזריה ובסוף השנה ההיא מת עזריה ובתחלת השנה הבאה מלך יותם בנו וימי מלכותו ט"ז שנה ופקח מלך כ' שנה והם שנה אחת ממלכות עזריה וט"ז ממלכות יותם וג' שנים אחרי מות יותם וכלו אם כן בי"ט מהתחלת מלכות יותם ובתחילת השנה הבאה מלך הושע והיא כ' להתחלת מלכות יותם וראה הכתוב למנות שנות הושע לימי יותם הצדיק בקבר ולא לימי אחז בנו הרשע בחיים

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשנת שתים" - כי פקח מלך שנה אחת בימי עוזיה ויותם מלך בשנה הבאה והיא בשנת ב' לפקח

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושש וגו'" - ומקוטעות היו

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא בנה" - רצה לומר עשה עליו בנין נכבד וגדול ממה שהיתה או שנפל ועשהו מחדש ואולי זהו הנקרא (ירמיהוו כו י) שער ה' החדש

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בימים ההם" - אחרי מות יותם 

מצודת ציון

"החל" - התחיל

"להשליח" - לגרות ולהסיר כמו (שמות ח יז)הנני משליח בך