מצודות על ישעיהו נו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי קרובה" - עי"ז תהיה תשועתי קרובה לבוא וצדקתי לכם תהיה קרובה להיות נגלה לעון כל

"שמרו משפט" - שמרו משפטי התורה ועשו צדקה זה עם זה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יעשה זאת" - את האמור למטה שישמור את השבת מלחללו כי הוא יסוד מוסד על אמונת חידוש העולם וא"כ בזה בודאי ישמור ידו מעשות כל רע הואיל ומאמין שיש בורא 

מצודת ציון

"אנוש" - שם משמות אדם

"יחזיק" - יאחז

"מחללו" - כמו מלחללו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן אני עץ יבש" - כמו עץ יבש שאין מגדל פרי כן אני מבלי זרע ולא ישאר שמי לזכרון ועל מה איישר דרכי

"הבדל יבדילני" - אהיה נבדל מישראל בעת יקבלו הטובה ולא אקבל עמהם ואם כן למה אצדק

"הנלוה" - המתחבר עצמו אל ה' להאמין בו 

מצודת ציון

"הנלוה" - ענין החברה והריעות כמו ונלוה הגר (לעיל יד)

"הבדל" - ענין הפרשה ופירוד

"הסריס" - כן יקרא מי שאינו מוליד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באשר חפצתי" - בהדבר אשר חפצתי אני

"ומחזיקים" - אוחזים בתורתי אשר כרתי עליה ברית עם ישראל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שם עולם אתן לו" - ר"ל עד עולם יזכר לטובה אשר לא יכרת זכרון שמו

"בביתי ובחומותי" - בבית המקדש מבפנים לחומת הר הבית אשר שמה ישבו כסאות למשפט מושב הסנהדרין והזקנים שם אתן לו מקום וזכרון שם ר"ל שם יהיה מקומו ושם יזכר לטובה והוא דבר הטוב יותר מזכרון הבא מבנים ובנות 

מצודת ציון

"יד" - מקום כמו ויד תהיה לך (דברים כג)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ה'" - כמו אל ה'

"כל שומר שבת" - כל מי בהם אשר ישמור את השבת מלחללו וכל האוחזים בתורתו הנתונה בברית 

מצודת ציון

"לשרתו" - ענין עבדות ושמוש

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יקרא לכל העמים" - ר"ל יהיה מוכן לבית תפלה לכל גרי העכו"ם

"לרצון" - יהיו מקובלים ברצון על מזבחי

"ושמחתים" - אשמחם בבית המוכן להתפלל שם לפני

"והביאותים" - את העושים כל אלה אביא אל הר קדשי הוא בית המקדש שוה בשוה עם האזרח בישראל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עוד אקבץ עליו" - על ישראל אקבץ עוד להיות נוספים על הנקבצים מישראל

"מקבץ" - המקבץ את ישראל הנדחים בין העכו"ם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתיו" - בואו לאכול ולרצות את האומות הנמשלות לחיות אשר ביער והם אותם שאמצו לבם ועמדו במרדם

"כל חיתו שדה" - חיות השדה אין כחם רב כחיות היער ואמר האומות הנמשלות לחית השדה והם אותם שלא אמצו לבם ונתגיירו 

מצודת ציון

"חיתו" - הוי"ו יתירה

"אתיו" - בואו כמו שובו אתיו (לעיל כא)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוזים שוכבים" - השרים המה נרדמים בשינה עמוקה או שוכבים על המטה להתענג להביאם לידי תנומה הוא שינה קלה כי יאהבו את התנומה כדרך המתענגים ולא שמו לב בתקון העם

"כולם כלבים אלמים" - כל השרים מישראל אינם מזהירים את העם על התשובה ולא יועילו להם והמה ככלבים אלמים אשר לא יוכלו לנבוח להבריח החיות הטורפות מן העדר שאין בהם תועלת

"צופיו עורים" - עתה חזר להוכיח את ישראל ואמר הצופים שלהם אשר הועמדו לראות אם השונא בא לעיר הנה המה עורים ואינם רואים ור"ל שרי העם המדריכים את העם אינם משגיחים לתקן דרך העם ועושים עצמם כאלו לא ידעו בקלקול הדור 

מצודת ציון

"צופיו" - מלשון צופה הרואה על המגדלים

"לנבוח" - כן נקרא צעקת הכלב

"הוזים" - ענין תרדמה כן תרגם יונתן ואין לו דמיון

"לנום" - מלשון תנומה והיא שינה קלה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מקצהו" - רצה לומר כולם עושין כן מן הקצה אל הקצה והוא מקרא קצר

"איש לבצעו" - כל אחד פונה לבצוע בצע

"לדרכם פנו" - כל אחד פונה לדרכו במקום שיוכל לענג נפשו

"והמה רועים" - וכן השרים ההמה הרועים את עצמם להתענג בתענוגים אינם יודעים בינה להשכיל אשר מי שמשוקע בתענוגים הוא חסר מהם כי בכל עת יתאוה להוסיף וא"כ הוא עוד מעונה

"והכלבים עזי נפש" - כמו שהכלבים המה בטבעם חזקי התאוה ואינם יודעים משביעה כי בכל עת יתאוו תאוה 

מצודת ציון

"עזי" - ענין חוזק

"נפש" - ענין תאוה כמו בנפש צרי (תהלים כז)

"רועים" - מלשון מרעה והוא לשון מושאל על אכילת התענוג

"לבצעו" - ענין גזל כמו מה תקות חנף כי יבצע (איוב כז)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיה כזה" - כמשפט היום הזה יהיה יום מחר ועוד יהיה גדול ויתר מאד מהיום ר"ל נעסוק במשתה כמו היום אבל ברוב הכמות

"ונסבאה שכר" - כפל הדבר במ"ש

"אתיו" - כל אחד יאמר לחביריו בואו עמי ואקח יין 

מצודת ציון

"ונסבאה" - ענין שכרות כמו זולל וסובא (דברים כא)

"שכר" - יין ישן

"יותר" - מלשון יתרון