מצודות על ישעיהו טו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קיר מואב" - העיר קיר העומדת במואב גם היא נשדדה בליל ונכרת עמה

"משא מואב" - נבואה זו על מואב אשר בליל בעת השינה בא השודד ושדד את העיר ער העומדת במואב ונכרת עמה 

מצודת ציון

"שדד" - ענין עושק ואבדון

"נדמה" - ענין שתיקה כמו וידום אהרן (ויקרא י)ויאמר כן על האבדון והכריתה על כי הוא מושתק מעתה ולא נשמע קולו וכן אוי לי כי נדמתי (לעיל ו)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גרועה" - תלש השערות ונחסר מהם

"קרחה" - כי ימרטו שערות ראשם וישאר קרח

"על נבו" - על חורבן נבו ומידבא ייליל מואב

"עלה הבית" - מואב עלה לבית העבודת כוכבים ואנשי דיבון עלו על הבמות לבכות שמה בחושבם שהעבודת כוכבים תרחם עליהם ותצילם 

מצודת ציון

"קרחה" - ענין מריטת השער

"גרועה" - מלשון גרעון וחסרון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כלה ייליל" - בכל מקום מהמקומות האלה ישמע קול יללה ונהימה בבכי

"בחוצותיו" - בפרסום חגרו שקים לאבל וצער 

מצודת ציון

"יורד" - ענין נהימה וגניחה כמו אריד בשיחי (תהלים נה)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נפשו ירעה לו" - נפשו של מואב ירעה תרועת שבר על עצמו

"על כן" - בעבור זעקת העם גם חלוצי הצבא שבמואב יריעו גם המה תרועת הבכי והיללה ולא שתו לבם להלחם עוד

"קולם" - קול זעקתם

"ותזעק חשבון" - עדת חשבון 

מצודת ציון

"חשבון ואלעלה יהץ" - שמות מקומות

"חלוצי" - מזוין בכלי קרב

"יריעו ירעה" - מלשון תרועה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דרך חורנים" - בדרך חורנים יעירו זעקת שבר

"כי מעלה הלוחית" - כי בעת יברחו דרך מעלה הר הלוחית הנה יעלה שם בבכי

"בריחיה וגו'" - ר"ל הנה מעולם היתה מואב מדינה חשובה כעגל השלישי לבטן המעולה ביותר ועתה ברחו מפני המלחמה ובאו הבורחים עד צוער וסרס המקרא

"לבי למואב יזעק" - הנביא מדבר כן על לשון העם שיאמר כל אחד ואחד לבי למואב יזעק ר"ל אזעק ממרירות לב ולא לפנים 

מצודת ציון

"בריחה" - מלשון הברחה וניסה

"יעוערו" - כמו יריעו ונכפלה הפ"א הפעל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ירק לא היה" - כל כך תחרב כאלו לא היה שם ירק מעולם

"יבש חציר" - לפי שכל שבח ארץ מואב במרעה שמן ודשן לכן אמר בחורבנה שיחרבו מימיהם ותכלה המרעה

"מי נמרים" - מי נהר נמרים יהיה שממה ר"ל יחרב מימיה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יתרה עשה" - יתרון העושה ומרבית ההון שקבץ והממון הפקוד והגנוז אצלם את הכל ישאום על הנחל הגדלים שם ערבים להטמינם מעיני השודד תוך ענפי הערבים

"על כן" - בעבור כובד המלחמה 

מצודת ציון

"יתרה" - מלשון יתרון והוא ענין רבוי

"עשה" - ענינו הקבוץ והאסיפה וכן וישראל עושה חיל (במדבר כ"ד)

"ופקדתם" - מלשון פקדון וגניזה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד אגלים יללתה" - יללת מואב יהיה נשמע עד אגלים ועד באר אלים שעמדו בסוף גבול ארצם

"כי הקיפה" - בכל הגבול מסביב ישמע קול זעקם 

מצודת ציון

"הקיפה" - ענין סבוב

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולשארית אדמה" - על הנשארים באדמת מואב יבוא האריה וחיתו יער וכפל הדבר במ"ש לחוזק הענין

"לפליטת מואב ארים" - על הפליטים ממואב יבוא האריה וחיות הטורפות ולא ישאירו שארית

"כי אשית על דימון נוספות" - שמו דימון מלשון דם ואוסיף עליו דם חללים והוא ענין מליצה לשון נופל על לשון

"מלאו דם" - מדם הרוגים

"מי דימון" - שם נהר 

מצודת ציון

"אשית" - אשים

"לפליטת" - ענין שארית