מצודות על ישעיהו ח ז


מצודת דוד

"ועלה וגו'" - ר"ל במרבית אנשיו יכסה פני תבל

"את מלך אשור" - ר"ל הוא הנמשל להמים העצומים ואותו יעלה עליהם

"ואת כל כבודו" - יעלה עמו כל כבוד עשרו כי יהיה לבו נכון בטוח להתגבר על כל ואין פחד מלחמה לנגד עיניו

"העצומים" - המרעישים בקול גדול

"ולכן" - על שמאסו בנחל קטן

מצודת ציון

"אפיקיו" - הוא המקום שנגרים שם המים בחוזק וכן כאפיקים בנגב (תהלים קכו)

"גדותיו" - הם שפתי האפיקים וכן והירדן מלא על כל גדותיו (יהושע ג)