מצודות על ירמיהו מח מז


מצודת דוד

"עד הנה" - ר"ל עד הנה נאמר משפט פורעניות של מואב

"ושבתי" - אשיב בני השבי ממואב

"באחרית הימים" - ר"ל אחר זמן רב

מצודת ציון

"ושבתי" - מלשון השבה

"שבות" - מלשון שבי הגולה

"באחרית" - בסוף