מצודות על ירמיהו לג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והוא עודנו" - כשבא לו הנבואה ההיא היה עדיין כלוא בחצר המטרה

"לאמר" - מוסב על ראשית המקרא ויהי דבר ה' וגו' לאמר

"שנית" - פעם שנית בדבר ענין הגאולה העתידה

מצודת ציון

"עודנו" - עדיין

"עצור" - מעוכב וכלוא וכן מעוצר וממשפט לוקח (ישעיהו נג)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' שמו" - ר"ל והוא מורה שהכל בידו

"יוצר אותה" - המחדש אותה להכינה עד עולם

"עושה" - המגדלה והמרוממה ועל ירושלים יאמר שזכר למעלה וקצר בדבר המובן

מצודת ציון

"עושה" - ענין הגדלה ורוממות כמו ישמח ישראל בעושיו (תהלים קמט)

"יוצר" - מחדש וכן יוצר עליכם רעה (לעיל יח)

"להכינה" - מלשון הכנה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גדולות" - נחמות גדולות וחזקות שלא ידעתם

"קרא אלי" - להודיע לך הגאולה העתידה ואשיב לך

מצודת ציון

"ובצורות" - חזקות והוא מלשון מבצר

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואל החרב" - ר"ל וינתצו אותם בחרב והוא שם כלי עשוי לשבר בו וכן ומגדלתיך יתוץ בחרבותם (יחזקאל כו)

"על בתי העיר הזאת" - רצה לומר בתי השרים ויתר העם

"הנתוצים" - אשר המה עתה נתוצים בעבור לעשות מאבניהם סוללות מבפנים לעלות עליהם להלחם מול הכשדים

מצודת ציון

"הנתוצים" - ענין שבירה והריסה

"אל הסוללות" - על הסוללות ר"ל בעבור סוללות והם התלים שעושים לעלות עליהם להלחם

"ואל החרב" - בחרב כמו ואל הארון (שמות כה)ומשפטו ובהארון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואשר" - ועל אשר הסתרתי פני מן העיר בעבור רעתם ולכן ימלא הבתים מפגרי המתים

"באים להלחם" - ר"ל כי לא יאבו לקבל עליהם עול שעבוד והמה באים להלחם עם הכשדים והיא סבה למלאות הבתים ההם את פגרי האדם וגו'

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וגליתי" - אגלה להם שלום רב ומתקיים

"הנני מעלה לה" - הנה אעלה רפואה להעיר הזאת וירפאו גם אנשיה ר"ל העיר תבנה ואנשיה ישובו לה

מצודת ציון

"ארוכה" - ענין רפואה כמו ארוכת בת עמי (לעיל ח) ולתוספת ביאור אמר ומרפא

"וגליתי" - מלשון גלוי

"עתרת" - ענין רבוי כמו ועתר ענן הקטורת (יחזקאל ח)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והשיבותי" - אשיב לארצם את שבי יהודה ואת שבי ישראל

"ובניתים" - רצה לומר יהיו מושפעים מטובה והצלחה כמאז

מצודת ציון

"שבות" - מלשון שביה

"ובניתים" - מלשון בנין

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פשעו בי" - מרדו בי

"וטהרתים" - ר"ל אמחול עוונם ויהיו מטוהרים מטומאת העון

"וסלחתי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ופחדו ורגזו" - ישראל יפחדו וירעדו מחטא עוד בעבור כל הטובה וגו' ר"ל יפחדו לחטוא שלא יאבדו הטובה המרובה

"עושה לה" - ר"ל לירושלים

"והיתה לי" - הדבר הזה תהיה לי לפרסום ששון ולתהלה לכל הגוים השומעים הטובה אשר אעשה לישראל כי כולם ישמחו בתשועת ישראל ויהללו ויפארו את ה' על כי אז יכירו האמת שה' הוא האלהים

מצודת ציון

"לשם" - ענין פרסום

"ורגזו" - ענין תנועת הרעדה וכן רגזו ואל תחטאו (תהלים ד)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנשמות" - אשר הם שוממות מבלי אדם עובר שם ומבלי אדם יושב בהם

"בערי יהודה" - לתוספת ביאור יפרש עתה מה הוא המקום ואמר בערי יהודה וגו'

"חרב הוא" - ר"ל עד עולם יהיה חרב ושמם מבלי ימצא שם אדם ובהמה

מצודת ציון

"חרב" - מלשון חורבן

"הנשמות" - מלשון שממון

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אשיב" - אל ארצם אשיב את שבותם להיות בטובה כמאז

"מביאים" - והמה יהיו מביאים קרבן תודה בבית ה' הבא על הנס

"קול חתן" - קול שמחת חתן

"כי לעולם חסדו" - כי עד עולם יעשה חסד

"קול ששון" - מוסב על המקרא שלפניו לומר עוד ישמע במקום הזה קול ששון וגו'

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נוה רועים" - בכל המקומות יהיו מדורי רועים המרביצים צאן כי יתרבו צאנם מאד

"במקום הזה" - הוא ירושלים

"ובכל עריו" - בכל ערי ישראל

מצודת ציון

"נוה" - ענין מדור

"מרביצים" - ענין שכיבה לנוח

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עוד תעבורנה" - ר"ל כ"כ יתרבו הצאן עד שלא יספיקו בעליהם למנותם בעצמו ויעמיד מונה במקומו להעביר הצאן לפניו למנותם

"בערי ההר" - בערים העומדים על ההר ובעמק ובפאת הדרום

מצודת ציון

"מונה" - מלשון מנין ומספר

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"והקמותי" - אקיים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אצמיח לדוד" - מזרעו אצמיח צמח צדקה זהו מלך המשיח והוא יעשה משפט וצדקה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וזה אשר יקרא לה" - וזה השם אשר יקרא המקום לירושלים

"ה' צדקנו" - ה' יצדיק אותנו בזמן קיומה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"איש יושב" - ר"ל איש מזרעו יושב על כסא המלוכה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל הימים" - ר"ל כל הימים לא יהיו נכרתים כי עד עולם תהיה העבודה בהם

"לא יכרת" - לא יהיה נכרת מהם איש מלפני מלהיות מעלה עולה וגו'

"ולכהנים הלוים" - הכהנים בני לוי

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולבלתי" - ולבל יהיו יומם ולילה בעת שקבעתי להם והוא כפל ענין במלות שונות

"אם תפרו" - אם תוכלו להפר את בריתי אשר העמדתי אל היום וגו'

מצודת ציון

"תפרו" - ענין בטול

"בריתי" - ענינו בכ"מ דבר מתקיים

"בעתם" - מלשון עת וזמן

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם בריתי" - אז גם בריתי תופר עם דוד לבל היות לו בן מולך על כסאו וגם תופר הברית עם הכהנים בני לוי המשרתים אותי לבל ישרתו עוד ור"ל כמו שאין בידכם להפר הברית שעם היום והלילה כן א"א שיופר הברית שעם דוד ושעם הכהנים

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר לא יספר" - ר"ל כמו אשר לא יספר כוכבי השמים ולא יומדד חול הים בעבור רוב הכמות כן ארבה בכמות את זרע דוד והכהנים מבני לוי

מצודת ציון

"אשר" - כאשר ותחסר כ"ף השמוש

"ימד" - מלשון מדידה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וימאסם" - הנה עתה מאס בהם

"ואת עמי ינאצון" - וגם ימאסון את עמי ר"ל אומרים שמאסתי בהם לבל היות עוד גוי לפני שתי המשפחות האלה כי מאס בכולם ועוד לא ימלוך עליהם מי ממשפחת דוד ולא יכהנו בהם משפחת אהרן והם לא יהיו עוד נקראים בני עמם כי תתפרד החבילה

"שתי המשפחות" - משפחת דוד ומשפחת אהרן הכהן

מצודת ציון

"ינאצון" - ענין מיאוס ובזיון כמו ותוכחת נאץ לבו (משלי ה)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם לא בריתי" - אם לא יתקיים הברית שעם היום והלילה אם יהיו חוקות והנהגות שמים וארץ כאלו לא שמתי להיות בטלים מחוק הנהגתם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אשיב" - ר"ל וזהו יהיה כאשר אשיב לארצם את בני השבי וארחם עליהם אז תשוב המלוכה לזרע דוד

"גם זרע יעקב" - אז אמאס גם זרע יעקב ודוד עבדי לבלי קחת מזרעו מושלים על זרע אברהם וגו' ור"ל כמו שלא יבטל זמן היום והלילה וחוקות השמים והארץ כן לא אמאס זרע יעקב ודוד וה"ה לזרע אהרן ולקצר לא זכרו ומאליו יובן

מצודת ציון

"ישחק" - יצחק כי זסשר"ץ מתחלף

"כי" - כאשר

"שבותם" - מלשון שביה