מצודות על ירמיהו כח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשנה הרביעית" - רצה לומר לשנות השמטה וא"כ היתה שנת השמטה בד' למלכו והוא מלך י"א שנים ואם כן כלו בשנת השמטה וכן ארז"ל שנחרב הבית במוצאי שביעית

"בראשית ממלכת צדקיה" - שנה הראשונה למלכו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בעוד" - בסוף כמו בעוד שלשת ימים (בראשית מ)

"שנתים" - שתי שנים

"ימים" - כן נקרא השנה כמו ימים תהיה גאולתו (ויקרא כה)וכפל הדבר בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב) 

מצודת דוד

"בעוד" - בסוף שתי שנים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אשבור וגו'" - ויצאו א"כ חפשי לארצם באין מוחה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר נבאת" - אמר לפי דבריו שאמר שבנבואה דבר אבל האמת היה שבדא מלבו

"אמן" - יאומן דבריך

"יקם ה'" - מי יתן ויקם ה' וגו' וכפל הדבר במ"ש

"ויאמר ירמיהוו" - בעבור שארכו הדברים באמרו לעיני הכהנים וגו' אמר שנית ויאמר ירמיהוו וגו'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באזניך ובאזני כל העם" - כאומר לא בסתר אדבר כי אם בפניך ובפני כולם

"אך שמע נא" - ר"ל מה שאמרתי אמן וגו' הוא בעבור כי גם אני מתאוה שכן יהיה כי טוב הוא אך עתה שמע דברי שאין מקום להאמין לך יותר ממני על שאתה מתנבא לטובה ואני לרעה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל ארצות" - על ארצות

"הנביאים וגו'" - רצה לומר וזהו דברי הנה הנביאים אשר נבאו מעולם לרעה כמוני היום

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בבוא דבר הנביא" - בעת בוא דבר הנביא המתנבא לשלום אז היה נודע הנביא ההוא אשר שלחו ה' באמת אבל לא האמינו לו מיד על כי ניבא לטובה וכן אין מקום להאמין לך יותר ממני

"הנביא" - ר"ל הנה הנביא אשר סתר דבריהם ונבא לשלום כמוך היום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המוטה" - עץ העול 

מצודת דוד

"וישברהו" - שבר הקשר שהיה במוטה ולכן אמר בלשון זכר

"את המוטה" - מן המוטות שנתן על צוארו בדבר ה' כמ"ש למעלה ויתכן שעדיין לא שלחם אל המלכים האמורים למעלה או שנשאר אחת על צוארו כנגד מלך יהודה ואותה לקח חנניה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וילך וגו'" - כי פחד ממנו להשיב לו דבר מעצמו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תחתיהן" - במקומן 

מצודת דוד

"ועשית" - אתה תעשה במקומן מוטות ברזל החזקים מן העץ ר"ל על ידי השבירה והכחשת דבר ה' יוגדל הקצף ויחזיק עולו עוד יותר

"מוטות עץ שברת" - כי באמרו ככה אשבור וגו' מעל צואר כל הגוים הרי הוא כאלו שבר כל המוטות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על שקר" - על הבטחת שקר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משלחך" - אגרשך וכן וישלחם ביד פשעם (איוב ח

מצודת דוד

"לכן" - הואיל ונבאת בשקר לכן אגרשך מעל פני האדמה השנה ההיא תמות

"אל ה'" - כמו על ה' ר"ל דברת בעבור ה' דבר המוסר ממנו מה שלא אמרה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחדש השביעי" - ארז"ל שמת ער"ה וצוה לבניו שיקברוהו אחר ראש השנה והיא בשנה האחרת והעלימו יום מיתתו כדי לעשות נבואת ירמיהו שקר