מצודות על ירמיהו כו


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל תגרע דבר" - אל תפחת מלדבר דבר אחד מכל הדברים

"על כל ערי יהודה" - אל כל יושבי ערי יהודה

מצודת ציון

"תגרע" - מלשון גרעון

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ונחמתי אל הרעה" - אז אנחם על הרעה

"אולי ישמעו" - אולי יקבלו הדברים וישובו כל איש מדרכו הרעה

מצודת ציון

"ונחמתי" - ענין הפוך מחשבה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והשכם ושלוח" - ואני הייתי משכים ומשלח ועכ"ז לא שמעתם ור"ל א"כ תעשו כמו שעשיתם עד כה

"לשמוע על דברי" - מוסב על המקרא שלפניו והוא כמו ולשמוע אל דברי וגו'

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אתן לקללה" - שיהיו מקללים בה לומר בקללתם שתהיה כירושלים

"ונתתי" - אז אתן את הבית הזה להיות חרבה כמו שחרבה משכן שילה בימי עלי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הכהנים" - כהני הבעל

"והנביאים" - נביאי השקר

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויתפשו" - אחזו בו בחזקה ואמרו הנה נמית אותך

מצודת ציון

"ויתפשו" - ענין האחיזה בחזקה כמו ותפשו בו אביו ואמו (דברים כא)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל ירמיהו" - אל המקום שעמד שם ירמיהו

מצודת ציון

"תחרב" - מלשון חורבן

"ויקהל" - ענין קבוץ כמו ויקהל משה (שמות לה)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"החדש" - יתכן שנפל וחדשו אותו בבנין (ואולי זהו שבנה יותם כמ"ש הוא בנה את שער בית ה' העליון (מלכים ב' טו))

"בפתח שער" - ר"ל בחלל השער

"וישמעו" - בעבור רגשת המון העם שמעו את הדברים האלה

"בית ה'" - אל בית ה'

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל העיר" - על העיר

"כאשר שמעתם" - העם שמעו מפי ירמיהו והשרים מפי המספרים

"משפט מות" - כי חשדוהו שמלבו נבא הדבר ולכן אמרו שיש לו דין חיוב מיתה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ה' שלחני" - ולא מלבי אמרתי הדברים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל ומה' המה היטיבו ותקנו דרכיכם וגו' ואז ינחם ה' על הרעה וגו'

מצודת ציון

"היטיבו" - ענין תקון כמו מה תיטיבי דרכך (לעיל ב)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כטוב וגו'" - ר"ל כפי הנראה לכם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי בשם ה'" - ולא אמר מלבו

"וכל העם" - עם כי מתחלה היתה ידם עם הכהנים והנביאים עתה בשמעם דברי ירמיהו שדבר בשליחות ה' חזרו בהם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויאמרו וגו'" - הביאו ראיה לפטור את ירמיהו מן המיתה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שדה תחרש" - ר"ל תחרש להיות שדה לזרוע בה

"עיים תהיה" - תהיה מלאה גלים כדרך הבתים החרבים מנפילת הקירות

"לבמות יער" - יהיה מלא מגלי אבנים דומה לבמות המצויים ביער

מצודת ציון

"עיים" - ענין גלים ותלים כמו שמו את ירושלים לעיים (תהלים עט)

"לבמות" - גבשושים גבוהים כי במה ענין גבהות כמו במתי עב (ישעיהו יד)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואנחנו" - אבל אנחנו כשנמית אותו נעשה עוד רעה גדולה על נפשותינו ולא די שלא ינחם על הרעה אלא שיוסיף עוד על הרעה

"ההמת" - וכי המית אותו חזקיה וגו' בעבור שנבא כזאת

"הלא ירא" - הלא המלך חזקיהו היה ירא את ה' והתפלל לפניו לבטל הגזירה ואז נחם ה' על הרעה וגו'

מצודת ציון

"ויחל" - ענין תפלה כמו ויחל משה (שמות לב)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וינבא" - ר"ל שהיה מתנבא כדרכו בשם ה'

"וגם איש היה מתנבא" - אלה דברי הכהנים והנביאים שאמרו מה זו עדות וראיה הנה גם איש היה מתנבא בשם ה' ר"ל שהיה מוחזק לנביא ה'

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וישמע אוריה" - אשר המלך חפץ להמיתו

"ויבקש המלך המיתו" - כי לא האמין לו שהוא דבר ה'

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וישלך" - דרך בזיון השליך את נבלתו אל קברי בני העם ולא קברו בקבורת הנביאים כי חשבו למדבר סרה אשר לא צוה ה' וכאלו יאמרו הנה גם ירמיהו כמוהו וראוי להמיתו כמוהו

מצודת ציון

"נבלתו" - גם גוף אדם המת יקרא נבלה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אך יד אחיקם" - כשמעם דברי הכהנים והנביאים לא אמרו עוד השרים דבר והעם חזרו להיות נמשכים אחר דעת הכהנים והנביאים ואך יד אחיקם היתה עם ירמיהו לבלי למסרו ביד העם להמית אותו ובכח ידו גבר על כולם והצילו

מצודת ציון

"יד" - ענין כח והתאמצות