מצודות על יחזקאל ד ד

<< מצודות על יחזקאל • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"מספר הימים" - כחשבון מספר הימים אשר תשכב על צדך השמאלי כחשבון הזה תכפר על עוונם אם הרבה הרבה ואם מעט מעט

"ושמת וגו' עליו" - על הצער הזה תשים עון ישראל ר"ל בזה הצער יכופר עון ישראל לבל יהיו כלים בעונותיהם מבלי תקומה

"שכב על צדך השמאלי" - כנגד שומרון ראש מלכות אפרים שהיתה משמאלה של ארץ יהודה וכמ"ש ואחותך הגדולה שומרון וגו' היושבת על שמאלך (לקמן טז)

מצודת ציון

"תשא" - ענין כפרה וסליחה כמו כל תשא עון (הושע יד)