מצודות על יחזקאל ד ב


מצודת דוד

"ובנית וגו'" - ר"ל תצייר עליה כעין דיק וגו' וכולם המה ענייני המצור

"ונתתה עליה מצור" - ר"ל תצייר על העיר ההיא החקוקה צורת מצור כאלו האויבים צרים עליה

מצודת ציון

"מצור" - האויבים המקיפים העיר ללכדה יקרא מצור כי מצירים להם

"דיק" - הוא מגדל הנבנה ללכוד העיר וכן ויבנו עליה דיק (ירמיהו נב)

"סוללה" - הוא תל העפר ששופכים מול העיר לעלות עליו ללחום על העיר וכן וישפוך סוללה (דנייאל יא)

"מחנות" - צבאות עם

"כרים" - הם אילי ברזל עשויים לנגח בהם בחומה להפילה כמוזכר ביוסיפון