מצודות על זכריה י ב

<< מצודות על זכריה • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


 

מצודת דוד

"יענו" - היו מוכנעים אל האויב כי לא היה להם מנהיג טוב להוליכם בדרך הישר ולכן אחזו בדרכם ובגמול זה היו מוכנעים אל האויב

"על כן" - הואיל ועסקו בהם נסעו מארצם ללכת בגולה כמו צאן שהרועה מסיעם ממקומם בע"כ

"הבל ינחמון" - מה שנחמו אותם לאמר שלום יהיה לכם אל תיראו הנה הוא הבל כי לא כן היה

"כי התרפים" - כאומר שלא יפה עשו אבותיכם שעסקו בתרפים וקוסמים ובחלומות כי התרפים דברו און ודבר תוהו והקוסמים ראו שקר ובעלי החלומות ידברו שוא  

מצודת ציון

"התרפים" - עשוים הם בצורת אדם מדברים עתידות ע"י כשוף

"און" - שקר ודבר תוהו

"והקוסמים" - הם חוזי הכוכבים

"חזו" - ראו

"יענו" - ענין הכנעה כמו מאנת לענות (שמות י)

"רועה" - ר"ל מנהיג