מצודות על הושע א


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובימי ירבעם" - שמלך בימי עוזיה ועל שניבא גם עליו בארצו כי היה מבני עשרת השבטים לכן אמר ובימי ירבעם

"בימי עזיה וגו'" - כי בימי אלו המלכים ניבא

"בן בארי" - ארז"ל שזהו בארה הנשיא לראובני הנזכר בד"ה (א' ה') שגלה לאשור

"דבר ה' וגו'" - ר"ל בזה הספר יסופר דבר ה' אשר היה אל הושע

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי זנה תזנה" - ר"ל להיות לאות שאנשי הארץ זונים וסרים מה' ללכת אחרי אלהי עכו"ם כזונה ההולכת אחרי המנאפים

"אשת זנונים" - אשה שהורגלה בזנות וילדה ילדים בזנות שזהו מופת ואות שהיא זונה באמת וארז"ל לפי שהושע אמר להקב"ה על ישראל החליפם באומה אחרת לכן צוהו לקחת זונה למען הראות לו איך יקשה בעיניו לגרשה לרמז לו שקשה לפני המקום לשלח את ישראל מעל פניו

"תחלת דבר ה' וגו'" - ר"ל תחילת דבורו של ה' בהושע היה זה שאמר ה' אל הושע לך קח לך וגו'  

מצודת ציון

"זנונים" - מלשון זונה

"זנה תזנה" - ענין הסרה ועש"ז תקרא המנאפת זונה כי סרתה מדרכי הצניעות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גומר בת דבלים" - כן היה שם זונה ידועה באותו הזמן

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשבתי" - ואח"ז אשבית ממלכות ישראל מכל וכל כי מעט מן הזמן עמדה מלכות ישראל אח"ז

"כי עוד מעט" - עוד זמן מועט ר"ל בזמן קרוב אזכור דמי אחאב שהרגו יהוא ביזרעאל הדם ההוא אזכור על בית יהוא לשלם גמול ועל זכריה בן ירבעם יאמר שהיה מבית יהוא ונהרג ע"י שלום בן יבש כמ"ש (במלכים ב' ב' טו) ועם כי יהוא הרג לאחאב בדבר ה' על שעבד לבעל עכ"ז הואיל וגם יהוא חזר ועבד לבעל נחשב לו דם אחאב כדם נקי  

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין זכרון כמו וה' פקד (בראשית כ"א)

"והשבתי" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו י"ד)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביום ההוא" - ביום הגמול אשבור את קשת ישראל ר"ל אתיש כח ישראל בעמק יזרעאל הוא מקום מבצר מושב מלכי אפרים  

מצודת ציון

"קשת" - ר"ל חוזק וגבורה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי נשוא אשא להם" - ר"ל כי עד הנה נשאתי עוונם על כי רחמתים אבל מעתה לא אוסיף עוד לרחם עליהם וישאר עוונם על עצמותם  

מצודת ציון

"נשא אשא" - ענין מחילת העון כמו (בראשית יח, כו): "ונשאתי לכל המקום"

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בה' אלהיהם" - ר"ל התשועה תהיה בעזר ה' ולא בכלי מלחמה ויאמר על מפלת סנחרב שלא היתה ע"י מלחמה כי ה' הכה בהם ע"י המלאך

"ארחם" - על כי עדיין לא נתמלאה סאתם  

מצודת ציון

"ובפרשים" - הם הרגילים לרכוב על הסוסים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותגמול" - כן יקרא זמן השלמת היניקה כמו ביום הגמל את יצחק (שם כ"א)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואנכי" - וגם אני לא אהיה לכם לאלוה להציל אתכם ולהושיע לכם

"כי אתם לא עמי" - אינכם חרדים על דברי לעשותם כדרך העם החרדים על דברי מלכם