מצודות על דניאל ד כב


מצודת דוד

"ולך" - ואותך יגרשון מן אנשים ועם חית השדה יהיה מושבך ויאכילו אותך עשב כמו הבקרים ובטל השמים יכבסו אותך ושבעה שנים יעברו עליך בגזרה זו עד אשר תדע אשר העליון מושל במלכות אנשים ולמי אשר יחפוץ יתן אותה

מצודת ציון

"יטעמון" - מלשון טעימה ואכילה