מצודות על דברי הימים ב לד


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובשמנה וגו'" - בעת שהיה בן שמנה שנים והיא לעת מלכו בתחלת מלכותו 

מצודת ציון

"החל" - התחיל

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וינתצו" - אנשיו נתצו לפניו

"והדק" - עשאם דק דק

"הזובחים" - של הזובחים להם למען לבזותם 

מצודת ציון

"והחמנים" - צורת חמה

"גדע" - כרת

"והדק" - מלשון דק

"ויזרוק" - השליך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כהנים" - כהני עבודת כוכבים שכבר מתו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובערי מנשה וגו'" - ואף שכבר גלו עשרת השבטים מ"מ מעט מהם נשארו בארצותם

"בחרבותיהם" - ר"ל נתן מצבותם מסביב בחרבותיהם של עצמם והם כלים העשויים לנתוץ בהם כמו ומגדלותיך יתוץ בחרבותיו (יחזקאל כ"ו)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כתת" - ענין שבר ורציצה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לטהר" - ר"ל אחר שגמר טהרת הארץ והבית אז שלח את שפן וגו'

"המזכיר" - הממונה על ספר הזכרונות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שומרי הסף" - הם השוערים כי סף היא ענין מזוזה כמו סף השער (יחזקאל מ ה)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עושי המלאכה" - הם האומנים הגדולים הממונים בבית ה' ונקראים בדברי רז"ל אדרכלין ומתחת ידם בונים האומנים הפועלים כפי מה שיורו אותם

"ויתנו אותו" - והם יתנו אותו אל עושי המלאכה וגו' ר"ל הם ישלמו שכר הפועלים אשר יתקנו ויחזקו את הבית 

מצודת ציון

"על יד" - ביד

"לבדוק" - לתקן הבדק והוא מקום השבור וההרוס ונקרא בדק על שם שבודקין ומחפשין אחריו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתנו לחרשים" - יפרש מי הם הפועלים ואומר לחרשים והם כורתי העצים בתמונה הנרצה

"ולבונים" - בוני הקירות

"אבני מחצב" - אבנים חצובים ביושר

"למחברות" - הם המקשרין את הבנין להיות הכל בחבור אחד

"ולקרות" - על תקרת המכסה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והאנשים" - האומנים הפועלים

"לנצח" - לזרז על המלאכה ולנגוש אותם

"כל מבין" - כל מי שהיה בעל בינה בדבר השיר עמד בכלי שיר לשורר בעת הבנין 

מצודת ציון

"מופקדים" - ממונים

"לנצח" - מלשון נצחון וחוזק ור"ל לנגוש בחזקה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל הסבלים" - גם העמיד ממונים על הסבלים והם נושאי המשאות לבנין

"ומנצחים" - העמיד נוגשים על כל עושי המלאכה לכל מין עבודה ועבודה

"סופרים" - לכתוב מספר הכסף הבאה בנדבה לבדק הבית

"ושוטרים" - הם הכופים לתת את הכסף מה שנדב כ"א

"ושוערים" - שומרים שערי המקדש ורואים את הבאים אל המלאכה 

מצודת ציון

"הסבלים" - ענין טעינת משא

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובהוציאם וגו'" - לצורך הבנין

"ביד משה" - ר"ל מה שכתב משה בידו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ספר התורה מצאתי" - יתכן שעל כי אחז שרף את התורה כמ"ש רז"ל לזה פחדו הכהנים פן ישלח ידו גם בספר התורה המונח מצד הארון אשר כתב משה מפי ה' ולקחו הס"ת ההיא והטמינו מפניו ולאחר מותו חפשו אחריה ולא מצאוה וכאשר היה הכהן גדול מחפש אחר הכסף המובא ואחר בדקי הבית מצאה וארז"ל שמצאה כשהיתה מגוללת בפרשת תוכחות והיה התחלת הדף יולך ה' אותך ואת מלכך וגו' ועל כי מאז חפשו אחריה ולא מצאוה אמר כמבשר ספר התורה ההיא מצאתיה בבית ה'

"ויתן וגו'" - ר"ל הראה לו הנמצא כתוב בתחילת הדף כי חשב את הדבר לאות ורמז להחריד את העם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל אשר נתן" - ר"ל דבר המוטל עליהם ונתון בידם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתיכו" - התיכו את הכסף לעשות מטבעות להוציא בהוצאה

"על יד המופקדים" - הם האומנים הגדולים הקרוים אדרכלין והמה נתנו על יד עושי המלאכה הם האומנים הפועלים 

מצודת ציון

"ויתיכו" - ענין היציקה ע"י האש כמו כהתוך כסף (שם לב)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ספר נתן לי" - ר"ל נתן לו ספר הנאבד כשהיא מגוללת בדף הזה

"ויקרא בו" - בהדף ההוא

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקרע וגו'" - בעבור החרדה כי גם הוא חשבו לאות וסימן

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עבדון" - ובמלכים (ב כב) נאמר עכבור ובשתי השמות היה נקרא

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דרשו את ה'" - שאלו לנביאים עלי ועל העם הנמצא פה ועל כל יהודה בעבור דברי הספר הנמצא כתוב בה בתחלת הדף אשר מהנראה שהוא לאות אשר גדלה חמת ה' וגו'

"לעשות" - אשר רוצה לעשות ככל הכתוב בתחלת הדף ההוא 

מצודת ציון

"נתכה" - ענין יציקה והרקה כמו ותתך עלינו האלה (דנייאל ט)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשר המלך" - ר"ל ושאר השרים אשר שלח המלך

"אל חולדה" - ארז"ל מפני שהנשים רחמניות הן הלכו אליה שהיא תתפלל בעדם או יתכן אשר שאר הנביאים לא היו אז בירושלים

"שומר הבגדים" - של המלך

"במשנה" - בין שתי החומות שהיא משנה להעיר

"כזאת" - כדברי המלך 

מצודת ציון

"תקהת בן חסרה" - ובמלכים ב נאמר תקוה בן חרחס והוא הוא

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנני מביא" - ר"ל האות הזה לא במקרה בא כ"א מה' וכאלו אמר הנני מביא רעה וגו' 

מצודת ציון

"האלות" - הקללות

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותתך" - ענין יציקה והרקה

"תכבה" - מלשון כבוי והוא מושאל מכבוי האש

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל מלך יהודה" - ר"ל דבר הנוגע אל המלך עצמו

"הדברים אשר שמעת" - ר"ל אף שהגזרה גזורה כאשר שמעת לא תהיה כלול עמהם

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשמעך את דבריו" - ר"ל בעת השכלת בדברי האות הזה אשר היא מה' 

מצודת ציון

"רך לבבך" - הוא הפוך מקשה הלב

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את קברותיך" - ולא תקבר בארץ העמים

"בשלום" - עם כי מת במלחמה מ"מ תחשב לו לשלום על כי לא ראה בהרעה הבאה על ישראל

"וישיבו" - חלקיה וחבריו 

מצודת ציון

"אוסיפך ונאספת" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף אותי (שופטים יט)

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ספר הברית" - ספור התוכחות הנאמרים בברית

"הנמצא בית ה'" - וזהו על כי בהספר ההוא מצאו תוכחות מגולה בפתיחתה ואף היא כתובה בידי משה המקודשות ומפי ה' והמה סיבות עצומות להחריד את העם לשוב לה'

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על עמדו" - על המקום המיוחד למלך לעמוד שם

"את דברי הברית" - דברי התורה הנתונה בברית

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמד" - העמיד כולם בברית

"ויעשו" - מאז והלאה עשו כדברי התורה הנתונה בברית

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעבד" - העביד את כל הנמצא בישראל וחוזר ומפרש מהו העבודה ואמר לעבוד את ה'