מצודות על דברי הימים ב לג


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"הוריש" - גרש

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"צבא השמים" - כוכבים ומזלות

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר אמר וגו'" - כאלו המקרא קובל עליו לומר ראו מה עשה

"בירושלים" - בבית ה' אשר בירושלים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשתי חצרות" - עזרת כהנים ועזרת ישראל

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והוא העביר וגו'" - הוא עבודת המולך

"ועונן וגו'" - הם מעשה כשפים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בבית וגו'" - פסל הסמל שעשה שמהו בבית האלהים

"לעילום" - כמו לעולם

מצודת ציון

"הסמל" - צורה מה וכן סמל הקנאה (יחזקאל ח)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא אוסיף וגו'" - גם זה מדברי ה' שאמר לדוד ולשלמה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מן הגוים" - יותר מן הגוים וגו'

מצודת ציון

"ויתע" - הוליך אותם בדרך תועה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וידבר ה'" - ע"י הנביאים

מצודת ציון

"הקשיבו" - ענין שמיעה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"בחוחים" - הוא טבעת המשימים בלחיים החיה להוליכה בע"כ כמו ונתתי חחים בלחייך (שם לא) ואמר בל' מליצה ושאלה

"בנחשתים" - שלשלאות של נחושת

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"וכהצר" - מלשון צרה

"חלה" - ענין תפלה כמו חל נא (מלכים א יג)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויעתר" - קבל התפלה כמו ויעתר לו ה' (בראשית כה)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מערבה" - ממערב מי גיחון ההולך בנחל

"ולבוא" - משם משך החומה לבוא בשער הדגים ומשם הלך וסבב את העופל והוא שם מגדל

מצודת ציון

"בנחל" - בעמק

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויבן את מזבח" - ר"ל תקנו וחדשו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רק לה'" - ועל כל זה אסורים הם משנבנה הבית

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנם על דברי" - הנם כתובים על דברי הימים של מלכי ישראל

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והעתר לו" - מה שה' קבל תפלתו

מצודת ציון

"חוזי" - כן היה שם נביא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ביתו" - בביתו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי הוא אמון" - ר"ל הוא היה בהויתו מתחלה עד סוף הרבה אשמה ולא שב מדרכיו

מצודת ציון

"אשמה" - פשע ועון

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויקשרו" - ענין מרידה