מצודות על דברי הימים ב לג


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוריש" - גרש

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צבא השמים" - כוכבים ומזלות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר אמר וגו'" - כאלו המקרא קובל עליו לומר ראו מה עשה

"בירושלים" - בבית ה' אשר בירושלים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשתי חצרות" - עזרת כהנים ועזרת ישראל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא העביר וגו'" - הוא עבודת המולך

"ועונן וגו'" - הם מעשה כשפים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בבית וגו'" - פסל הסמל שעשה שמהו בבית האלהים

"לעילום" - כמו לעולם 

מצודת ציון

"הסמל" - צורה מה וכן סמל הקנאה (יחזקאל ח)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא אוסיף וגו'" - גם זה מדברי ה' שאמר לדוד ולשלמה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מן הגוים" - יותר מן הגוים וגו' 

מצודת ציון

"ויתע" - הוליך אותם בדרך תועה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידבר ה'" - ע"י הנביאים 

מצודת ציון

"הקשיבו" - ענין שמיעה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחוחים" - הוא טבעת המשימים בלחיים החיה להוליכה בע"כ כמו ונתתי חחים בלחייך (שם לא) ואמר בל' מליצה ושאלה

"בנחשתים" - שלשלאות של נחושת

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וכהצר" - מלשון צרה

"חלה" - ענין תפלה כמו חל נא (מלכים א יג)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויעתר" - קבל התפלה כמו ויעתר לו ה' (בראשית כה)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מערבה" - ממערב מי גיחון ההולך בנחל

"ולבוא" - משם משך החומה לבוא בשער הדגים ומשם הלך וסבב את העופל והוא שם מגדל 

מצודת ציון

"בנחל" - בעמק

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבן את מזבח" - ר"ל תקנו וחדשו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רק לה'" - ועל כל זה אסורים הם משנבנה הבית

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנם על דברי" - הנם כתובים על דברי הימים של מלכי ישראל

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והעתר לו" - מה שה' קבל תפלתו 

מצודת ציון

"חוזי" - כן היה שם נביא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ביתו" - בביתו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הוא אמון" - ר"ל הוא היה בהויתו מתחלה עד סוף הרבה אשמה ולא שב מדרכיו 

מצודת ציון

"אשמה" - פשע ועון

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויקשרו" - ענין מרידה