מצודות על דברי הימים ב ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז" - בראות הענן אמר רואה אני כי באה השכינה כי ה' אמר לשכון בערפל כמ"ש אל הערפל אשר שם האלהים (שמות כ) וערפל הוא עב הענן

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני בניתי" - ר"ל הואיל ובאה השכינה בניתי א"כ בית זבול לך ולא היה עמלי בחנם ואמר בדרך משל כאדם הדר בבית אחד

"ומכון" - ויהיה מכון לשבתך בה עד עולם כי מעתה לא תשרה השכינה עוד במקום אחר 

מצודת ציון

"זבול" - מדור כמו מזבול קדשך (ישעיהו סג)

"ומכון" - מלשון הכנה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויסב וגו'" - אל מול העם

"ויברך" - הברכה האמורה במלכים א' אחר התפלה

"עומד" - כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד

"ובידו מלא" - בכח ידיו השלים דברו אשר דבר לאמר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבנות בית" - לבנות בה בית

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הטיבות" - טוב עשית בזה ולזכות תחשב כי על ידו באה ההכנה לצוות עליו ולהכין הכל

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רק אתה וגו'" - עם שתכין הכל 

מצודת ציון

"מחלציך" - הם המתנים והוא כינוי לאבר המשגל על כי הוא סמוך להם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויקם" - קיים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשים שם" - בהבית הזה

"אשר שם" - בזה הארון

"ברית ה'" - לוחות הברית אשר כרת ברית עם ישראל בעת שנתנם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויפרוש כפיו" - כדרך שואל החסד

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עשה שלמה" - בא לפרש איך היה נגד כל ישראל והיאך ראוהו הרחוקים ממנו ואמר כי עשה וגו'

"ויעמוד עליו" - וראהו א"כ כולם

"השמימה" - למעלה כלפי השמים 

מצודת ציון

"ויברך" - ענין כריעה ולתוספת ביאור אמר על ברכיו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שומר הברית" - הגמול שהבטיח בברית

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר שמרת" - ר"ל אשר נראה לכל ששמרת לו הבטחתך אשר הבטחתו שאני אבנה הבית

"ותדבר" - כמו שדברת כן מלאת בכח ידך כאשר נראה היום 

מצודת ציון

"מלאת" - ענין השלמה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמר וגו'" - ר"ל שמור גם ההבטחה ההיא אשר הבטחתו שאם זרעו יצדקו לא יופסק מהם המלוכה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יאמן דברך" - ר"ל עשה דבר לשיהא נקרא שם הבית אשר בניתי בית ה' 

מצודת ציון

"יאמן" - מלשון האמנה וקיום

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי האמנם" - האם אמת הדבר שישב אלהים עם האדם בבית העשוי על הארץ בתמיה הלא שמים לא יכלכלוך ומכ"ש הבית וא"כ במה יהיה בית ה' 

מצודת ציון

"האמנם" - אמנם הוא ענין אמת והיא בה"א התמיהה

"יכלכלוך" - ענין החזקה כמו שלשת אלפים יכיל (לעיל ד)

"אף כי" - הוא ענין קל וחומר וכל שכן

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופנית" - לזאת פנה נא אל תפלתי מה שאתפלל על עיקר כוונת תועלת הבית ובמה יקרא בית ה'

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להיות וגו'" - וזהו תפלתי להיות עיניך וגו'

"אל המקום הזה" - במקום הזה וכן ואל הארון (שמות כה) ומשפטו ובהארון

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושמעת וגו'" - ר"ל כמו שאני מתפלל שתשמע תפלתי כן אני שואל לשמוע תפלת כל עמך

"ואתה תשמע וגו'" - ר"ל לא שתשב פה לשמוע כ"א התפלה העשויה פה ישמע אל השמים ותקבל ברחמים ותסלח לעון המתפלל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איש לרעהו" - בדבר ממון

"ונשא בו אלה" - ויחוייב בו חוב שבועה להשביעו

"ובא אלה" - ר"ל וישבע לפני המזבח 

מצודת ציון

"ונשא" - ענין חוב כמו כאשר נושא בו (ישעיהו כד)

"אלה" - קללת השבועה כמו בשבועת האלה (במדבר ה)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להשיב לרשע" - כגמולו ולהשיב דרכו בראשו אם הנשבע לשקר אם המשביעו בחנם ולפי שאמר למעלה ושמעת וסלחת אמר על זה לא תסלח הואיל וחלל הבית עם השבועה

"ולהצדיק צדיק" - אם הנשבע באמת אם המשביע בצדק

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי יחטאו" - כאשר יחטאו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשיבותם" - ר"ל כאשר יצאו עוד למלחמה לא יהיו עוד נגפים ללכת בשבי אבל ישובו לארצם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי תענם" - ישובו מחטאתם למען אשר תענם בעת הצרה ולא מאהבת המקום 

מצודת ציון

"בהעצר" - ענין מניעה

"תענם" - מלשון עניה והשבה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה תשמע" - עם שלא שבו מאהבה

"כי תורם" - בזה תלמדם דרך הטובה לעשות מאהבה בראותם חסדי המקום

"ונתתה" - ולזה מלא משאלותם ותן המטר 

מצודת ציון

"תורם" - תלמדם כמו יורה דעה (ישעיהו כח)

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רעב כי יהיה" - מסיבות אחרות לא מעצירת המטר

"שדפון וגו'" - והרעב מוכן לבוא

"כי יצר לו" - כשיבא אויב לצור עליו בארצו ובשעריו

"כל נגע" - או כל מיני נגע ומחלה אשר יבוא בו 

מצודת ציון

"שדפון" - ענין לקות הזרע עד לא נגמר הבשול

"ירקון" - הכספת פני התבואה ונהפך למראה ירקון

"וחסיל" - מין ארבה

"יצר" - מלשון מצור

"מחלה" - מלשון חולי

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכל האדם" - בין לאיש יחידי בין לכל עמך

"אשר ידעו" - אשר יכיר בנגע לבבו לדעת שבא המכאוב בעבור נגע העון

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ככל דרכיו" - כפי כל הדרכים ששאל

"אשר תדע" - וזה לאיש אשר תדע את לבבו שלם עמך

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען ייראוך" - בראותם שעם התפלה והתשובה הלכה לה הצרה ידעו שיד ה' עשתה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען שמך" - בעבור פרסום שמך 

מצודת ציון

"הנטויה" - מלשון הטיה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר תשלחם" - כי אין יוצאים במלחמה טרם ישאלו בה'

"דרך העיר" - כי בהיותם בדרך לא יוכלו לבא לבית ה' להתפלל בה ולזה אמר אף כשיכוונו שתלך תפלתם השמימה דרך העיר והבית

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועשית משפטם" - לנקום נקמתם מיד העובדי כוכבים

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אין אדם וגו'" - ר"ל אם אין בהם אדם אשר לא יחטא בכדי להגן הוא על כולם ואז בודאי תאנף בם 

מצודת ציון

"ואנפת" - ענין כעס כמו כי אנפת בי (שם יב)

"ושבום" - מלשון שביה

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והשיבו" - מלשון השבה

"נשבו שם" - מלשון שביה

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דרך ארצם" - כי בהיותם בארץ העובדי כוכבים תהיה הכוונה שתעבור התפלה דרך ארצם והעיר והבית

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועשית משפטם" - לנקום מהעובדי כוכבים למען יכירו שלא טוב בעיני ה' הכבדת עולם על ישראל

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קשובות" - ענין שמיעה כמו ואין קשב (מלכים א יח)

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קומה ה'" - קום ממקומך להשרות השכינה במקום המנוחה והיא בית קודש הקדשים

"ילבשו תשועה" - ר"ל תשועתך יקיפם מסביב כבגד יעטה

"בטוב" - בהטובה הבאה ממך 

מצודת ציון

"עזך" - ענין חוזק

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תשב וגו'" - ר"ל אל תשב פני ריקם לבל לקבל תפלתי

"לחסדי דוד" - למעשה החסד שעשה דוד אבי ובעבורו אל תשב פני ריקם