מצודות על דברי הימים ב ד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מזבח נחושת" - ר"ל מזבח אבן תחת מזבח נחשת שעשה משה במדבר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"את הים" - כעין גיגית גדולה עשויה בדמות ים

"מוצק" - ביציקה נעשה ולא בהקשת הקורנס

"משפתו" - משפת זה עד השפה שממולו

"עגול סביב" - בכל סביבו היה עגול

"וקו שלשים" - כי כל מה שיש ברחבו אחד יש בהקיפו שלשה

מצודת ציון

"וקו" - חבל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ודמות בקרים" - כעין ראשי בקרים ובמ"א נאמר פקעים כי עשו בפקעים צורות ראשי בקרים

"תחת לו" - ר"ל בשלש האמות התחתונות שהיו מרובעות אבל שתי האמות העליונות היו עגולות כמ"ש רז"ל בערובין וז"ש עשר באמה מקיפים וגו' ר"ל ארבעה הפאות שבכל אחת עשר אמות היו הבקרים מקיפים וגו'

"שנים טורים" - שני שורות בקרים הקיפו זה למעלה מזה

"יצוקים" - הבקרים ההם היו ניצוקים כאחד עם יציקת הים ולא יצקם בפני עצמם וחברם אח"כ במלאכה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"עומד" - הים הזה היה עומד על י"ב בקר עשויים מנחושת

"פונים" - את פניהם

"והים עליהם" - לתוספת ביאור כפל הדבר

"וכל אחוריהם" - אחורי הבקר היו לצד פנים אחוריו של זה מול אחוריו של זה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ועביו" - שוליו ודפנותיו

"ושפתו" - שפת הים ממעל היה מעשה דק ומרודד כמעשה שפת כוס המצויר בפרח ושושן

"מחזיק בתים" - וחזר ומפרש שלש אלפים יכיל

מצודת ציון

"יכיל" - יחזיק כמו קטן מהכיל (מלכים א ח)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מימין" - של הכיור שעשה משה

"לרחצה בהם" - את ידיהם ואת רגליהם כמ"ש בתורה

"את מעשה וגו'" - אף היו מדיחים בהם מעשה העולה כקרבים וכיוצא

"לרחצה" - לכהנים לטבול בו מטומאתן וארז"ל שלא היו המים שאובים כי רגלי הבקרים שעמדו תחתיו היו נקובים וחלולים ודרך בם באו המים מן המעיין

מצודת ציון

"כיורים" - כעין דוד ולה דדים המריקים מים

"ידיחו" - ענין שטיפה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כמשפטם" - כתמונת מנורת משה בגביעים וגו'

"מימין" - של מנורת משה וכן השלחנות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"והעזרה הגדולה" - היא עזרת ישראל וקרויה עזרה על כי נעזרים מה' כאשר יתפללו בה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"בבית האלהים" - בעבור צורך בית האלהים

מצודת ציון

"הסירות" - כעין קדרה כמו והיו הסירות בבית ה' (זכריה יד)

"היעים" - מכבדות לגרף הדשן והוא מלשון ויעה ברד (ישעיהו כח)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"והגלות והכתרות" - הגולות של הכותרות

מצודת ציון

"והגלות" - כן יקרא חלק התחתון מן הכותרת על כי מעשהו כספל והוא מלשון וגולה על ראשה (זכריה ד')

"והשבכות" - כן יקרא חלק העליון מן הכותרת על כי מעשהו כעין שבכה ורשת

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לשתי השבכות" - לתלותן סביבן כמ"ש במלכים א' (ז)

"לכסות וגו'" - על השבכה יאמר שכסתה על גולות הכותרות אשר על פני העמודים ומעשה הכותרות מפרש במלכים א'

מצודת ציון

"על פני" - ר"ל בגבהם ועל כי פני האדם הוא בגובהו נקרא הגובה על פני בל' שאלה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"על המכונות" - להושיבם על המכונות

מצודת ציון

"המכנות" - מלשון כן ובסיס

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ואת הסירות וגו'" - עם שכבר נאמר למעלה אמר שוב לומר שהיו מנחשת מרוק

"כל כליהם" - של חצרות בית ה'

"חורם אביו" - הראוי כאביו ותחסר כ"ף השמוש וכן ייטיב גהה (משלי יז) והראוי כגהה ור"ל חורם עשאם טובים ויפים כאביו כלומר כפי מה שהיה עושה אביו שהיה נודע לאומן גדול כמ"ש במלכים א

מצודת ציון

"מרוק" - זכה ובהירה כמו מרקו הרמחים (ירמיהו מו)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"בעבי האדמה" - חפר באדמה צורות הכלים ההם ושפך שם הנחושת לאחר התכה

מצודת ציון

"בככר" - במישור

"צרדתה" - ובמלכים (א ז) נאמר צרתן ובשתי השמות נקראה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כי לא נחקר" - כל כך היו ברבוי מופלג עד אשר לא נחקר לדעת משקלם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אשר בית" - אשר לבית האלהים

"ועליהם" - על השלחנות סדרו לחם הפנים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"לבערם" - העשוים להדליק בהם הנרות כמשפט התורה אשר עמדו לפני הדביר המה היו מזהב סגור

מצודת ציון

"ונרתיהם" - הם העשויים כעין בזיכים ובהם השמן והפתילה

"לבערם" - מלשון הבערה והדלקה

"הדביר" - זהו בית קה"ק

"סגור" - הנסגר בכור הצורף לטהרו מסיג

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"והפרח" - קבוצת הפרח

"זהב" - היו מזהב

"הוא מכלות זהב" - היה כליל זהב מבלי תערובות סיג

מצודת ציון

"והפרח" - כעין פרחי אילן הנעשים במנורה כמ"ש בתורה

"והמלקחים" - הצבתים שבהם לוקחים הפתילה למושכה ולהושיבה במקומה

"מכלות" - מלשון כל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"דלתותיו" - בין דלתותיו הפנימיות ולתוספת ביאור אמר לקדש הקדשים ובין דלתות ההיכל היו מצופים זהב

מצודת ציון

"והמזמרות" - כלי הזמר

"והכפות" - הבזיכין שבהם הלבונה הנתון על מערכת לחם הפנים

"והמחתות" - הכלים העשוים לחתות ולשאוב בו האש על הקטרת