מצודות על דברי הימים ב א


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתחזק שלמה וגו' וה' וגו'" - ר"ל על כי היה ה' עמו לכן התחזק

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר שלמה וגו'" - אמר להם ללכת עמו אל הבמה אשר בגבעון וקצר בדבר המובן

"לכל ישראל" - וחזר ופירש שאמר להשרים שבהם

"ראשי האבות" - שהם ראשי האבות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהכין" - במה שהכין לו מקום

"כי נטה" - הטה ופרש

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידרשהו" - ר"ל הקריב עליו קרבנות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעל עליו" - לפי שהפסיק בדברים אמר שוב ויעל וכן דרך המקרא

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והמלכתני" - במה שהמלכת אותי מבין שאר בניו הראית לדעת שלא חטא אבי בבת שבע אמי ולחסד גדול יחשב

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יאמן" - מלשון אמנה וקיום 

מצודת דוד

"יאמן" - יקוים דבריך מה שדברת עם דוד אבי להיות המלוכה נכון בידי

"על עם רב" - וא"כ עסקיהם מרובים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עתה" - הואיל וכן שאלתי היא לתת לי חכמה לדעת לצאת ולבוא לפני העם הזה

"כי מי ישפוט" - א"א לשפוט עם כאלה מחכמת לבבו מבלי עזר מן השמים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יען" - בעבור

"נכסים" - הוא כולל למטלטלין ומקנה ושדות 

מצודת דוד

"זאת" - השאלה הזאת

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נתון לך" - עתה נתון לך מאתי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבמה וגו'" - ר"ל מהדרך אשר הלך לבמה וגו' שב ובא לירושלים מלפני אוהל מועד

"וימלוך" - ר"ל קבלוהו למלך באהבה רבה בעבור רוב החכמה הנתונה בו בלילה ההוא

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בערי הרכב" - הערים המיוחדים להעמיד בהם הרכב

"ועם המלך" - ומקצתם היו עמו בירושלים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כשקמים" - מין אילני תאנים 

מצודת דוד

"ויתן וגו'" - ר"ל עזבם בחוצות כי בעבור שהיו רבי המשקל היו נשמרים כי לא היה מהאפשר לשאתם ולגנבם

"אשר בשפלה" - הגדלים בעמק הרבה מאוד

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומקוא" - התרגום יותנן לא תרגם מלת מקוא ולזה נראה כי קוא שם מקום והמ"ם הוא במקום מן

"במחיר" - ענין ערך הדבר ושויו כמו אקנה מאותך במחיר (שמואל ב כד

מצודת דוד

"ומוצא הסוסים" - מקום מוצא הסוסים היו לו ממצרים ומן קוא והוא שם מקום והסוסים מצויים שם

"סוחרי המלך" - ר"ל שלמה שלח סוחרים והם יקחו הסוסים מן קוא במחיר ולפי ערך שויו של כ"א

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעלו ויוציאו ממצרים" - ר"ל אבל למצרים לא שלח סוחרים כי אנשי מצרים עצמם היו מעלים ומוציאים לו מרכבה שהם ד' סוסים בעבור שש מאות שקל כסף כי כן היה המקח קצוב ביניהם

"וסוס בחמשים ומאה" - ומזה נשמע שהמרכבה הם ד' סוסים

"וכן לכל מלכי החתים" - גם להם מכרו אנשי מצרים במקח הקצוב הזה עם שהיו קרובים להם ולא היה להם מרחק רב להוליך הסוסים

"בידם יוציאו" - אנשי מצרים עצמם הוציאו הסוסים בידם להביאם למקום הקונה אותם או שעל מלכי החתים וגו' יאמר שהם יוציאום בידם ור"ל עם שגם הם נתנו ערך קצבת שלמה מ"מ בהבאה למקומם לא היה להם יפוי הכח כשלמה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למלכותו" - לפי הראוי וההגון למלכותו