מצודות על דברי הימים א יג ב


מצודת דוד

"ויאמר דוד" - לאחר שהסכימו הנגידים על הדבר אמר לכל ישראל אם הדבר טוב בעיניכם ואם מה' יצא הדבר להסכים על ידינו

"נפרצה" - נתחזקה ונשלחה בעבור אחינו הנשארים בארצם ולא באו עמכם

"ועמהם" - ר"ל ובעבור הכהנים והלוים אשר עמהם

"בערי מגרשיהם" - נקראים כן על כי אשר כל עריהם היה מגרש חוצה להן

מצודת ציון

"נפרצה" - נתחזקה כמו מה פרצת (בראשית לח)