מצודות על דברי הימים א ז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולבני יששכר" - ר"ל זהו היחוס של בני יששכר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ראשים" - הם היו ראשים לבית אבותם

"לתולע" - לבני תולע נולדו גבורי חיל לכל תולדותם ועלו מספרם בימי דוד וגו'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חמשה וגו'" - כל החמשה היו ראשים האב וארבעת בניו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועליהם" - ועמהם מתולדותם ומבית אבותם אנשי גדודים הראוים לצאת בצבא מלחמה היו ל"ו אלף כי הרבו נשים ועי"ז הרבו בנים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכל משפחות" - את כל המשפחות

"התיחשם לכל" - לכולם היו ספרי יחוסם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בנימין" - זהו היחוס מבני בנימין

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והתיחשם עשרים וגו'" - למספר הזה היה ספרי יחוסם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והתיחשם וגו'" - ר"ל ראשי האבות היו להם ספרי יחוסם לתולדותם ועמהם גבורי חיל במספר עשרים אלף ומאתים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לראשי האבות" - ר"ל המה היו לראשי האבות מגבורי חילים שבעה עשר וגו'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני עיר" - היו בני עיר והוא עירי בן בלע הנזכר למעלה

"בני אחר" - אחר הוא שם איש והוא אחד מהנזכרים ושתי שמות היו לו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני בלהה" - היא אשת יעקב

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשריאל" - לא היה בנו ממש כי היה בן גלעד בן מכיר בן מנשה כמ"ש בתורה אבל בני בנים יקראו בנים

"אשר ילדה" - אשה הראויה מבנות ישראל

"הארמיה" - מבנות ארם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחפים ולשפים" - רצה לומר אחות לחפים ולשפים

"ושם אחותו" - של כ"א מן האחים

"ושם השני" - הוא חוזר על אשריאל האמור במקרא שלפניו ור"ל שהיה שני לו לסדר הדורות כי צלפחד היה בן חפר אחיו וזכר רק את החשובים שבהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובניו" - חוזר על פרש

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלה בני גלעד" - מוסב על אשריאל וצלפחד לומר שלא היו בני מנשה ממש כי אם מזרעו ומגלעד באו ואשריאל היה בנו וצלפחד בן בנו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחותו" - אחות גלעד שהיתה מולכת ומושלת בקצת הארץ אשר לגלעד

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וברד בנו וגו'" - מוסב על אפרים שכולם היו בניו ולא בניו ממש כ"א בני בנים לבד משותלח היה בנו ממש

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנולדים בארץ" - כאומר לפי שהמה היו מילידי הארץ ההיא וידעו מוצא הארץ ומבואה לא כן בני אפרים כי נולדו בארץ אחרת ולזה התגברו עליהם בני גת ותפשום והרגום על אשר ירדו לקחת את המקנה של אנשי גת

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתאבל אפרים" - הדבר נעשה בעוד אפרים חי

"אחיו" - אוהביו ומיודעיו ור"ל עם שאחיו נחמו אותו לא קבל מהם תנחומין והתאבל ימים רבים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ברעה" - ר"ל כי נולד בעת רעה היתה בביתו עודו מתאבל

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובתו שארה" - ר"ל ושם בתו שארה

"אזן שארה" - אולי היתה עיר אחרת ושמה אזן ולזה נקראה אזן שארה על שמה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהושוע בנו" - הוא יהושוע בן נון הידוע

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחוזתם ומושבותם" - ענינם אחד והוא כפל בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)

"ולמזרח נערן ולמערב" - ולמזרח בית אל נערן ולמערב גזר וגו'

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל ידי" - גם ישבו סמוך למקומות נחלת מנשה שהם בית שאן וגו' שהיו מנחלת מנשה כמ"ש ביהושוע

"באלה וגו'" - בני אפרים ישבו בבית אל וגו' ובני מנשה בבית שאן וגו'

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחי" - כן שמו

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובן הלם" - כמו ובני הלם

"אחיו" - הלם זה היה אחיו של כ"א מן הנזכרים במקרא שלמעלה

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובני יתר" - הוא יתרן

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובני עלא" - אולי הוא מהנזכרים והיה נקרא בשתי השמות

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברורים" - נבחרים מכל בני השבט

"ראשי הנשיאים" - הם היו לראשים על נשיאי השבט

"והתיחשם" - הידועים ביחוסם מבני אשר היוצאים בצבא מלחמה היה מספרם כ"ו אלף אנשים חשובים