מצודות על איוב מב ב

מצודות על איוב • פרק מב >>
ב • ג • ד • ה • ו • 


מצודת דוד

"ידעתי" - מאז ידעתי אשר יכול תוכל כל אשר תחפוץ ולא ימנע ממך שום מחשבת חכמה וכן אמר מאז חכם לבב ואמיץ כח (לעיל ט)

מצודת ציון

"כל" - כמו יכול והוא מלשון יכולת ונפלה פ"א הפעל וכן בול הרים (לעיל מ)

"יבצר" - ימנע כמו ועתה לא יבצר מהם (בראשית יא)

"מזמה" - מחשבה ור"ל חכמה כי החכמה היא במחשבה