מצודות על איוב מב


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ידעתי" - מאז ידעתי אשר יכול תוכל כל אשר תחפוץ ולא ימנע ממך שום מחשבת חכמה וכן אמר מאז חכם לבב ואמיץ כח (לעיל ט)

מצודת ציון

"כל" - כמו יכול והוא מלשון יכולת ונפלה פ"א הפעל וכן בול הרים (לעיל מ)

"יבצר" - ימנע כמו ועתה לא יבצר מהם (בראשית יא)

"מזמה" - מחשבה ור"ל חכמה כי החכמה היא במחשבה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי זה וגו'" - ר"ל אולם למה שאמר במענה הראשונה מי זה מחשיך וגו' (לעיל לח) כי מעלים ומחשיך הוא אחד במובנם אלא שאחז שון' כבוד כאלו אמר לו המקום מי הוא זה אשר מלאו לבו לחשוב שנעלמה ממני עצה נכונה והמחשבה ההיא היא מבלי דעת כי יחשוב שמסרתי הכל ביד המערכה

"לכן" - ר"ל ע"ז אשיב לכן בעבור הדבר ההיא בעצמה על שהייתי בלי דעת לזה הגדתי אז הסכלות הזה ולא הייתי מבין אז מהשגחתך הנפלאה כי הדברים אשר ספרת מגודל השגחתך היו נפלאות ומכוסות ממני ולא ידעתים מאז וכאומר באמת מבלי דעת אמרתי מה שאמרתי אולם עתה אחר שספרת לי מהשגחתך אודה לך שהאמת הוא כן

מצודת ציון

"נפלאות" - מכוסות כמו כי יפלא ממך דבר (דברים יז)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שמע נא" - חזר ואמר לה' שמע נא אלי ואנכי אדבר להשיב למה שאמרת במענה השנייה

"אשאלך והודיענ" - ור"ל אשאלך מתמהון נפלאותי והשיב אם האמת כן

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לשמע אוזן" - ר"ל ע"ז אשיב הנה מאז שמעתי שמעך וכאומר וכן היו כדרך דבר הנשמע שאין חקוק כ"כ בלב השומע אבל עתה עיני ראתך וממך יצאו הדברים ולזה הרי הם חקוקים בלבי ומצאתי א"כ תשובה שלא מקוצר יד מנעת לשלם לי גמול כ"א בעבור שעדיין לא הגעתי לתכלית הצדק בשלימות רב ואין לי גמול מה לבקש מידך

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על כן" - בעבור אהבת ההשגה אשר השגתי במה שעיני ראתך אמאס בכל הקניינים הגופנים כי כמוהם כאין מול יקר ההשגה ההיא

"ונחמתי" - עתה יש לי תנחומין רב על הצער שהייתי בו לשבת בתוך עפר ואפר כמ"ש והוא יושב בתוך האפר (לעיל ב) כי הצער הזה היה סבה להשיג האמת