מצודות על איוב מא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יוטל" - יושלך 

מצודת דוד

"הן תוחלתו" - הנה תקות הנלחם עמדו תכזב ותשקר בו כי תקותו נאבדה

"הגם" - יש תמיהות שהן קיימות וכן ואם שרה הבת תשעים שנה תלד (בראשית יז) ור"ל הנה גם אל מראית פניו יושלך האדם מעמוד נגדו כי אימתו רבה ואיך א"כ ילחם עוד עמדו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יעורנו" - מלשון התעוררות 

מצודת דוד

"לא אכזר" - לא ימצא מי שיהיה אכזר על עצמו לעכור בשרו שיעורר עמו מלחמה כי הלא יאבד עצמו לדעת

"ומי הוא" - ואם אין מי לעמוד למולו א"כ מי הוא אשר יתיצב לפני למחות מה בידי והוא חוזר למעלה לומר אם היית צדיק באמת כאשר יאות הייתי משלם לך גמול כי אין מי ימחה בידי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי הקדימני" - ר"ל אף כי אין מי אשר הקדים לעשות צדק עד לא גמלתיו הטובה כי מי עשה מזוזה לפתחו עד לא נתתי לו בית וכן הכל והואיל וכן שאין למי עלי לגמלו עוד טוב מ"מ אשלם עוד גמול בחסדי ואין מי ימחה בידי כי כל אשר תחת כל השמים שלי הוא וכולם נכנעים עלי וכאומר הנה גם לך הייתי משיב גמול אם היית צדיק גמור בשלימות רב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בדיו" - אבריו וכן יאכל בדי עורו (לעיל יח) והוא מושאל מבדי האילן

"ודבר גבורות" - וענין גבורות כמו על דבר פעור (במדבר כה)

"וחין" - כמו וחן וכן היות לדוד ניר (מלכים א יא) והוא כמו נר

"ערכו" - מלשון ערך ושומא 

מצודת דוד

"לא אחריש" - כאומר הנה במה שספרתי לך יש בהם די להשיב על מאמריך ועכ"ז לא אשתוק מלספר לך עוד ממפעלות הלויתן מתכונות איבריו וענין הגבורות אשר בו וחין ערכו מול שאר הנבראים למען תשכיל יותר מגדולת רוממותי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פני לבושו" - הלבוש הנראה לעין יקרא פני וכן אל מול פניו (שמות כח)

"רסנו" - הוא הדבר ההושם בפי הסוס להטותו הדרך ע"י כמו במתג ורסן (תהלים לב

מצודת דוד

"מי גלה" - מי יערב לבו לגשת אליו לגלות מלבושו הנראה לעין והוא לבוש הקשקשים אשר הוא ממעל ללבוש העור

"בכפל רסנו" - ר"ל בשפתיו הכפולים זה על זה מקום ישימו שם הרסן על הסוס ואמר בלשון שאלה ומליצה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דלתי פניו" - מי יפתח דלתי פניו הם שפתיו העשויים לסגור ולפתוח כדלתי הפתח ואמר בלשון שאלה מי יפתח שפתיו לשום שם הרסן כאשר ישימו בסוס כי הלא סביבות פניו יש אימה ומי יקרב אליו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפיקי" - ענין חוזק כמו אפיקי נחושה (לעיל מ)

"חותם" - ענין סתימה כמו כי חתום הוא (ישעיהו כט)

"צר" - דחוק 

מצודת דוד

"גאוה" - ר"ל יוכל להתגאות עם חוזק המגינים אשר עליו הם הקשקשים שהמה לו למגן

"סגור" - כל קשקשת סגור ודבוק בעורו סתימה דחוקה שאין לזוז ממקומו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ורוח" - כן יקרא האויר וכן שאפה רוח (ירמיהו ב

מצודת דוד

"אחד" - קשקשת אחד נגש ודבוק בחבירו עד לא יבוא האויר ביניהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"איש באחיהו" - כן יאמר בדברים השווים וכן מקבילות הלולאות אשה אל אחותה (שמות כו)

"יתפרדו" - מלשון פרוד והפרשה 

מצודת דוד

"איש" - כל אחד דבוק בחבירו והמה לכודים ונאחזים זה בזה ולא יתפרדו וכפל הדבר פעמים ושלש לגודל הדבוק ולהפלגת המליצה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עטישותיו" - לשון עטוש ידוע בדרז"ל וכן אמרו המתעטש בתפלתו (ברכות כד)

"תהל" - תזריח כמו בהלו נרו (לעיל כט)

"בעפעפי" - הוא אישון העין והושאל לבקיעות אור השחר וכן בעפעפי שחר (לעיל ג) 

מצודת דוד

"עטישותיו" - ההבל היוצא ממנו בעת העיטוש תזריח אור ור"ל כ"כ גבר בו חום הטבעי כאלו היה מלא אש וכאלו יבריק ויאיר בעת יוציא ההבל ועם כי טבע הדגים הוא קר

"ועיניו" - בקיעות עיניו רחבים ומזהירים כבקיעת השחר

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לפידים" - הוא העץ שמנדדים בו האש ואף הוא יבער מן האש וכן כלפיד יבער (ישעיהו סב)

"כידודי" - ענינים ניצוצות ואין לו דומה

"יתמלטו" - יושלכו כמו אל מראיו יוטל 

מצודת דוד

"לפידים יהלוכו" - מרוב חום הטבעי יחומם הבל פיו כאלו לפידי אש הולכים מפיו וכאלו ניצוצות נשלכים ממנו וכפל הדבר להפלגת הענין

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מנחיריו" - הם נקבי האף כמו הוד נחרו אימה (לעיל לט)

"כדוד" - כקדרה כמו בסירות ובדודים (דברי הימים ב לה)

"נפוח" - מעלה רתיחה כמו סיר נפוח אני רואה (ירמיהו א)ויקרא כן כי מעלה נפוחים ואבעבועות

"ואגמון" - שם כלי מכלי הבשול 

מצודת דוד

"מנחיריו" - ההבל היוצא מנחיריו הוא רב ונראה כעשן לגודל החום ודומה הוא אל ההבל היוצא מן הדוד והאגמון כשהוא נופח ומרתיח שמעלה אז הבל רב

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נפשו" - על הנשימה יאמר בדרך שאלה

"גחלים" - כגחלים בחסרון כ"ף הדמיון ורבים נמצאים כן

"תלהט" - תבער ותשרף כמו תלהט הרים (תהלים פג)

"ולהב" - שלהבת 

מצודת דוד

"נפשו" - נשימתו תלהט כגחלי אש וכאלו להב יוצא מפיו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ילין" - ענין התמדה

"תדוץ" - תגיל ותשמח כי שישו אתה משוש (ישעיהו סו)תרגומו דוצו

"דאבה" - עצבון כמו ודאבון נפש (דברים כח

מצודת דוד

"בצוארו" - עם כי הצואר הוא המקום היותר חלש בכל בע"ח אבל בצוארו יתמיד העוז והחוזק

"ולפניו" - החזה אשר היא לפני הצואר תשמח את העצבון ר"ל כ"כ היא חזקה ומשומרת עד לא תעצב מדבר מכאוב כי אין דבר יזיקנה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מפלי" - ענין הבקוע וההבדל ובדרז"ל אית ביה פילי (פסחים מד)והוא קרוב ללשון אשר יפלה ה' (שמות יא)שהוא ענין הפרשה והבדלה

"ימוט" - מלשון נטיה 

מצודת דוד

"מפלי בשרו" - חתיכות בשרו המה דבוקים זה בזה כאלו היה ניצק עליו ביציקה אחת ולא ימוט זה מזה כאשר ימוטו החתיכות ביתר הדגים כי דרך בשר הדגים להיות חתיכות זה על זה ונוח לפרוד אותם זה מזה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כפלח" - כן יקרא אבן הרחים וכן פלח רכב (שופטים ט)כי פלח הוא ענין בקוע כמו יפלח כליותי (לעיל יז) ואבני הרחיים העליון והתחתון נראים כאלו נבקעו מאבן אחת 

מצודת דוד

"לבו יצוק" - לבו הוא ביציקה אחת כמו אבן מבלי חלל לא כמו ביתר בע"ח

"כפלח תחתית" - הוא ביציקה אחת כמו אבן הרחים אשר מתחת שאין בו חלל כלל משא"כ העליון שיש בו חלל מה במקום הנקב שיורד התבואה דרך בה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משתו" - כמו משאתו באל"ף והוא מלשון נשא ורוממות

"יגורו" - יפחדו כמו ויגר מואב (במדבר כב)

"אילים" - חזקים כמו אל גוים (יחזקאל לא)

"משברים" - כן יקראו גלי הים כמו משבריך וגליך (יונה ב)ע"ש שנראים כמשברים את הים ואף המה יושברו מעצמן

"יתחטאו" - ענין חסרון כמו קולע באבן אל השערה ולא יחטיא (שופטים כ

מצודת דוד

"משתו" - מרוממותו יפחדו אף החזקים

"משברים יתחטאו" - כשהוא שט בים יחסרו הגלים כי מבלבל הגלים ומקלקלם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חנית מסע ושריה" - הם שמות כלי זיין 

מצודת דוד

"משיגהו" - הלוחמים עמו להשיגו בחרב לא תקום בידם זאת המלחמה כי לא ינצחהו בחרב וכן הלוחמים בחנית או במסע או בשריה לא ינצחהו עמהם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחשוב" - כי כלי ברזל נחשב למולו לתבן וכלי נחושת לעץ נרקב כי לא יזיקהו באלה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בן קשת" - אמר בדרך השאלה על החץ היוצא מן הקשת כבן היוצא מן האם

"קלע" - כן שם הכלי אשר יזרקו בו האבנים וכן כף הקלע (שמואל א כה

מצודת דוד

"בן קשת" - החץ לא יבריח אותו כי לא יפחד ממנו

"נהפכו לו" - למולו נהפכו אבני קלע לקש ר"ל לא יזיקו לו כמו שאין הקש מזיק כאשר יקלעם על מי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תותח" - שם כלי מה עשוי לזרוק בו אבנים גדולות להפיל החומה

"כידון" - מין חנית או רומח 

מצודת דוד

"תותח" - אבני תותח

"לרעש כידון" - להמית כל בעלי כידון

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חדודי" - מלשון חד וחריף

"חרש" - כמו חרס בסמ"ך

"ירפד" - ענין הצעה למשכב כמו רפדתי יצועי (לעיל יז)

"חרוץ" - מלשון חריצים וחדודים כמו למורג חרוץ (ישעיהו מא)

"עלי" - כעלי ותחסר כ"ף הדמיון 

מצודת דוד

"חדודי חרש" - סלעים חריפים דומים לחרסים חדים המה לו מתחת והוא שוכב עליהם ולא ירגיש בהם

"ירפד" - יציע לעצמו דבר חד מלא חריצים וישכב עליו כעל טיט והוא כפל ענין במ"ש

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כסיר" - כעין קדרה כמו סיר הבשר (שמות יז)

"מצולה" - עומק הים כמו ותשליכני מצולה (יונה ב)

"כמרקחה" - ענין ערבוב כמו רוקח מרקחת (שמות ל

מצודת דוד

"ירתיח" - בהחום היוצא מן הבל פיו ירתיח עומק הים כסיר העומד אצל האש

"כמרקחה" - כמו שהרוכלים עושים המרקחות ממיני הבשמים מעורבים יחד כן יערבב כל אשר בים עם הרתיחה כי כן דרך תבשיל המרתיח להיות מעורב ומבולבל מן חוזק הרתיחה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נתיב" - שביל ודרך

"תהום" - עומק הים 

מצודת דוד

"אחריו" - כשהוא שט בים ודוחה הוא את מי הים בדרך הלוכו ואחר כי ישוט להלאה יאיר נתיבתו ר"ל הנתיב שהלך בו נראה הוא פנוי ממים כי לרוב רחבו לא במהרה ישובו המים לכסות רוחב הנתיב

"יחשוב תהום לשיבה" - כי בדרך מהלכו נדחו המים ממקומו ומעט מן המים נשאר מתחת לו ומחשיב הוא את התהום בעיני הרואה לאיש שיבה כי המקום ההוא יהיה לבן כי כשהמים עמוקים נראה חשוך ושחור אבל כשאינם עמוקים נראה לבן א"כ במהלכו ימעיט גובה המים ומחשיב התהום בעיני הרואה לאיש שיבה במראה לבן

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"העשו" - כמו העשוי ביו"ד ור"ל אשר עשוי ודוגמתו הבאה ליעקב (בראשית מו)ומשפטו אשר באה

"חת" - ענין פחד כמו ואל תחת (יהושע א

מצודת דוד

"אין על עפר משלו" - אין מי על עפר הארץ להיות נמשל ודומה לו אשר יהיה עשוי לבל יפחד ויחת משום דבר בעולם כאשר הוא לא יחת

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בני שחץ" - אנשי גאוה כמו לא הדריכוהו בני שחץ (לעיל כח) 

מצודת דוד

"את כל גבוה" - עם שהוא במים מתחת לארץ מ"מ רואה הוא את כל הגבוה והחזק אשר על הארץ ועם כי יודע הוא מכל הבריות הנפלאות מ"מ לא יחת ממי והוא מלך וראש על כל אנשי גאוה כי הוא מתגאה על כל וכאומר הנה השמעתיך פלאי יציר כפי וממנו תשכיל גודל רוממתי (העולה מהמענה ההיא להשיב על תלונתו מדוע מכתו אנושה והוא את הטוב עשה כי ישיב אמרים לומר הנה לצדיק אמיתי יש כח הזרוע כמו לאל למשול במטה ובמעל ובחון נא אם תוכל לענוש החוטאים באמרי פיך אז אודה לך גם אני שצדיק גמור אתה אבל מה בכך שאתה משבח עצמך ואם לא כן הוא כ"א היית צדיק אמיתי הנה לא קצרה ידי מלשלם גמול אף אין מי ימחה בידי ויספר מפלאי שור הבר ומפלאי הלויתן להכיר מהם גדולת המקום שאין מי יוכל למחות בידו מלשלם גמול ועם כי אין חוב מוטל עליו לשלם גמול כי כבר גמל הטובה טרם עשה המצוה מ"מ עוד ישלם גמול בחסדו וכ"כ היה גומל טוב לאיוב אם היה צדיק בתכלית ובשלימות רב)