מצודות על איוב כט יד


מצודת דוד

"צדק לבשתי" - מרבה הייתי בצדק עד כי הייתי מעוטף בה

"וילבשני" - הצדק עצמה באה אלי להלביש אותי ר"ל כ"כ הייתי רגיל בצדק עד שבכל עת באו אלי עניים מרודים לחננם כי כן דרך העניים לחלות פני איש מתן

"כמעיל" - כמו המעיל שהוא לבוש העליון וכמו המצנפת הנתונה על הראש ממעל אשר בעבור זה מדרכם להיות זכים ונקיים כן היתה משפטי זכה ונקיה מבלי הטיה מה