מצודות על איוב כג


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מרי" - ענין מרד וסרוב

"שיחי" - ספור תלאותי

"ידי" - מכתי ע"ש שהדרך להכות ביד 

מצודת דוד

"גם היום" - ר"ל אף עתה שהרביתי להתרעם ולספר התלאות במרד וסרוב עכ"ז עוד מכתי כבדה על אנחתי כי אין הצעקה בערך הצער

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תכונתו" - מלשון כן ובסיס 

מצודת דוד

"ידעתי" - לדעת מקום האל לאשר אמצא אותו אז הייתי בא עד מכון שבתו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אערכה" - הייתי מסדר לפניו משפט להשפט עמו והייתי ממלא פי בדברי ויכוח

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אדעה" - יודע הייתי מה ישיב לי כי אבין אמריו ועל הכל אחזור ואשיב לו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הברב כח" - וכי יריב עמדי ברב כח בזולת שמירת המשפט הלא בודאי לא אך הוא ישים בי כפי הראוי בשמירת המשפט והוא מקרא קצר ויובן הדבר מאליו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שם וגו'" - שם במקום המשפט יתווכח עמי יושר מפעלי והן ידעתי שאצא זכאי ואהיה נמלט לנצח מן השופט אותי ביסורים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קדם" - הוא פאת המזרח כי יחשב פני האדם אל מול זריחת השמש וא"כ המערב היא מאחור והצפון משמאל והדרום מימין 

מצודת דוד

"הן קדם אהלוך" - אבל לא ידעתי איה מקום כבודו אם אלך לבקשו בפאת המזרח ואיננו ר"ל לא אמצאהו ואם אלך לבקשו בפאת המערב ולא אבין לו איו הוא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אחז" - אראה כמו ואתה תחזה (שמות יח)

"יעטף" - מלשון עטיפה וכסוי 

מצודת דוד

"שמאל בעשותו" - עם כי הוא עשה וברא גם פאת הצפון עכ"ז לא אראנו שם וכאלו עטף לכסות פאת הדרום ולא אראהו גם שם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ידע" - לזה הסתיר עצמו ממני כי יודע הוא הדרך אשר דרכתי בה והוא בחן מעשי ויצאתי נקי כזהב מבלי סיג עון

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"באשורו" - בצעדו כמו ואשרו בדרך בינה (משלי ט)

"אט" - מלשון נטייה 

מצודת דוד

"באשורו" - רגלי אחזה במצעדיו ודרכיו שמרתי ולא הייתי נוטה מהם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אמיש" - אסיר כמו לא ימיש (שמות יג)

"מחוקי" - דבר קבוע וצורך קרוי חוק

"צפנתי" - הסתרתי 

מצודת דוד

"מצות שפתיו" - מוסב על מלת שמרתי שאמר במקרא שלפניו וכאלו אמר מצות שפתיו שמרתי ולא אסיר אותם מלבי ויותר מלחם חוקי צפנתי אמרי פיו ובעבור זה ימנע להתווכח עמדי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונפשו" - ורצונו כמו אין נפשי אל העם הזה (ירמיהו טו)

"אותה" - חשקה כמו אוה למושב לו (תהלים קלב

מצודת דוד

"והוא באחד" - ועם כי נגלה לפניו יושר דרכי עכ"ז הוא בדעת אחת ולא יאבה להסיר מעלי היסורים ומי יוכל להשיב אותו מחפצו וכאשר יתאוה נפשו כן יעשה בין במשפט בין בזולת המשפט

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ישלים" - הן ידעתי כי ישלים בי כל היסורים כפי החוק אשר גזר עלי ולא יסירם ממני בעבור כושר דרכי

"וכהנה" - כמו הדברים אשר עושה עמדי כן יש עמו רבות ענינים כאלה אשר יעשה לבני אדם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כן" - בראותי שאינו חוזר מחוק גזרתו אבהל מפניו וכאשר אתבונן מעשיו אפחד ממנו והוא כפל ענין במ"ש

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרך" - מלשון מורך ופחד 

מצודת דוד

"ואל הרך לבי" - נוסף על היסורים הביא האל עוד מורך בלבי להיות מתפחד ביותר

"ושדי הבהילני" - כפל הדבר במ"ש

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נצמתי" - נכרתי כמו יצמיתם ה' (שם צד)

"אופל" - אפלה 

מצודת דוד

"כי לא נצמתי" - והסבה היא כי מעולם כשהיה חשך ואבדון בעולם לא נכרתי אני מפני החשך כי לא היתה עלי וכשהיה אופל בעולם היה ה' מכסה את האופל מפני ולא ראיתיו ועל כי לא הורגלתי בצער ולא ראיתיו מימי לזה עתה בבוא עלי צרות שונות בא בלבי מורך רב ובהלה רבה