מפרשי רש"י על שמות יז ח


| מפרשי רש"י על שמותפרק י"ז • פסוק ח' | >>
ח • ט • י • יב • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות י"ז, ח':

וַיָּבֹ֖א עֲמָלֵ֑ק וַיִּלָּ֥חֶם עִם־יִשְׂרָאֵ֖ל בִּרְפִידִֽם׃


רש"י

"ויבא עמלק וגו'" - סמך פרשה זו למקרא זה לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם ואתם אומרים היש ה' בקרבנו אם אין חייכם שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך היה אותו הבן רואה חפץ ואומר אבא טול חפץ זה ותן לי והוא נותן לו וכן שניה וכן שלישית פגעו באדם אחד אמר לו אותו הבן ראית את אבא אמר לו אביו אינך יודע היכן אני השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו


רש"י מנוקד ומעוצב

וַיָּבֹא עֲמָלֵק וְגוֹמֵר – סָמַךְ פָּרָשָׁה זוֹ לְמִקְרָא זֶה, לוֹמַר: תָּמִיד אֲנִי בֵּינֵיכֶם וּמְזֻמָּן לְכָל צָרְכֵיכֶם, וְאַתֶּם אוֹמְרִים: הֲיֵשׁ ה' בְּקִרְבֵּנוּ אִם אָיִן? חַיֵּיכֶם שֶׁהַכֶּלֶב בָּא וְנוֹשֵׁךְ אֶתְכֶם, וְאַתֶּם צוֹעֲקִים אֵלַי וְתֵדָעוּן הֵיכָן אֲנִי. מָשָׁל לְאָדָם שֶׁהִרְכִּיב בְּנוֹ עַל כְּתֵפוֹ וְיָצָא לַדֶּרֶךְ. הָיָה אוֹתוֹ הַבֵּן רוֹאֶה חֵפֶץ וְאוֹמֵר: אַבָּא, טֹל חֵפֶץ זֶה וְתֵן לִי! וְהוּא נוֹתֵן לוֹ, וְכֵן שְׁנִיָּה, וְכֵן שְׁלִישִׁית. פָּגְעוּ בְּאָדָם אֶחָד, אָמַר לוֹ אוֹתוֹ הַבֵּן: רָאִיתָ אֶת אַבָּא? אָמַר לוֹ אָבִיו: אֵינְךָ יוֹדֵעַ הֵיכָן אֲנִי? הִשְׁלִיכוּ מֵעָלָיו, וּבָא הַכֶּלֶב וּנְשָׁכוֹ.

מפרשי רש"י

[א] סמך פרשה זו כו'. מקשים (רא"ם) על דברי רז"ל דהרי כאן מקומו של כתוב, דהרי ברפידים היו (פסוק א), וכתיב "וילחם עם ישראל ברפידים", ולאיזה מקום יסמוך, ואני אומר כי דברי חכמים נכונים, כי הם ז"ל דקדקו בכתוב "ויבא עמלק", והוי ליה למכתב 'ויצא עמלק' כדכתיב (דברים ב', ל"ב) "ויצא סיחון", "ויצא אדום" (במדבר כ', כ'), ובכל מלחמה שייך לומר כך, ולמה כתיב "ויבא עמלק", ולכך דרשו כי הפרשה הזאת סמוכה למעלה וכו' עד ובא הכלב ונשכו, לכך אמר "ויבא עמלק", כי הם אמרו (פסוק ז) "היש ה' בקרבנו", ולכך "ויבא עמלק" עליהם. והמדקדק בדברי חכמים ימצא כי לא דבר ריק הוא, רק ממנו:

בד"ה ויבא עמלק כו' בסופו נ"ב ולי נראה דדייק מדכתיב ויקרא שמו מסה ומריבה על ריב בני ישראל כו' היש יי' בקרבינו אם אין לא היה לו לסיים ברעה אלא הי' לו לכתוב היש יי' בקרבינו וגו' וע"כ קרא שמו מסה ומריבה אלא לסמוך וכן משמע מלישנא דרש"י מהרש"ל ולי יראה דדייק מדכתיב הכא ויקרא שם המקום מסה ומריבה וגו' ה"ל למכתב גבי וירב העם עם משה וגו' כי שם הוא מקומו הראוי אלא לכך נסמך לכאן לומר מאחר שאמרו היש יי' בקרבינו אם אין לכך נענשו ויבא עמלק וכן דייק לישנ' דרש"י דנקט סמך פרשה זו למקרא זה כו' ודוק נ"ל: