מפרשי רש"י על בראשית ל לה


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק ל' • פסוק ל"ה |
א • ב • ג • ו • י • טו • טז • כב • כה • כז • כט • ל • לב • לג • לה • לח • מ • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(לה) וַיָּסַר בַּיּוֹם הַהוּא אֶת הַתְּיָשִׁים הָעֲקֻדִּים וְהַטְּלֻאִים וְאֵת כָּל הָעִזִּים הַנְּקֻדּוֹת וְהַטְּלֻאֹת כֹּל אֲשֶׁר לָבָן בּוֹ וְכָל חוּם בַּכְּשָׂבִים וַיִּתֵּן בְּיַד בָּנָיו.

רש"י

"ויסר" - לבן ביום ההוא וגו'

"התישים" - עזים זכרים

"כל אשר לבן בו" - כל אשר היתה בו חברבורות לבנות

"ויתן" - לבן ביד בניו


רש"י מנוקד ומעוצב

וַיָּסַר – לָבָן בַּיּוֹם הַהוּא.
אֶת הַתְּיָשִׁים – עִזִּים זְכָרִים.
כֹּל אֲשֶׁר לָבָן בּוֹ – כֹּל אֲשֶׁר הָיְתָה בּוֹ חֲבַרְבּוּרָה לְבָנָה (תרגום יונתן).
וַיִּתֵּן – לָבָן בְּיַד בָּנָיו.

מפרשי רש"י

[לד] ויסר לבן. ולא יעקב, שנזכר אחר זה "ויתן ביד בניו" וזהו ביד בניו של לבן, דודאי לא נתן ביד בניו של יעקב, שהרי בני יעקב עושים לעצמם, כמו שפירש"י למעלה (פסוק ל) "מתי אעשה גם אנכי לביתי". וכן "וישם" דכתיב בתריה (פסוק לו) גם כן קאי על לבן, דכתיב "וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב":

[לה] חברבורות לבנה. אף על גב שזה גם כן בכלל נקוד, בא לרבות שאפילו לא היה לו רק אחת, ולא תאמר דווקא כשהוא הרבה מנומר:

[לו] ויתן לבן. ולא יעקב, כמו שהוכחתי למעלה (אות לד):