א)

ידוע הוא ומפורסם היות אורך חלל המשכן שלשים אמה, ורחבו כגבהו, עשר אמות.

ב)

החלל הזה מוקף מקרשים של עצי שטים עומדים, דרך גידולן, ארכם לגבהו, ורחבם לארכו ורחבו.

ג)

ועשר אמות אורך הקרש, ואמה וחצי רחבו, ועביו אמה.

ד)

היה נותן עשרים הקרש, נוגעין זה בזה בעבין, לדרום החלל, ועשרים לצפונו, ושמנה למערבו, ונחבא מרחב שני קרשי המקצועות, אמה מזה ואמה מזה, בעובי קרשי הדרום והצפון:

פירוש עריכה

א)

ידוע וכו' המשכן - בשבת דף כ"ח ע"א גרסינן: "אמר קרא ועשית קרשים למשכן, ואין קרשים קרויים משכן" ופירש רש"י ז"ל משכן קרוי משכן, כגון עשר ירעות שש משזר, עכ"ל.

ל' אמה וכו' - בברייתא דמלאכת המשכן פ"א גרסינן: "המשכן ארכו שלשים אמה ורחבו עשר אמות וגבהו עשר אמות. רבי יוסי אומר ארכו שלשים ואחד" ע"כ. ובכוליה ש"ס לא מצאתי דשקיל וטריה אלא אליבא דת"ק.

ורחבו וכו' - בשבת דף צ"ח ע"ב כתבו התוספות דמבית עולמים ילפינן לה, שהיה רחבו שליש ארכו, ע"כ. והוא שרוחב חלל ההיכל הוה עשרים אמה, וארכו עם אורך חלל בית קדשי הקדשים הוה ששים אמה כגבהו, כן הוא מדת אורך הקרשים כמ"ש לקמן:

ב)

מוקף מקרשים וכו' -