מנורת המאור (אבוהב)


ספר
מנורת המאור

חברו החכם השלם רבינו יצחק אבוהב הספרדי

וזה מעשה המנורה עם שבעה נרותיה כתבניתם אשר ניראה בהר, כלה זהב טהור
וזה מעשה המנורה בכללה, להאיר עיני כל מבקש ה' בסור מרע ועשה טוב ובקש שלום
ושבעה נרותיה עליה אשר כל נר ונר מפיו לפידים יהלוכו בכללים מיוסדים על דברי חז"ל, וכידורי אש יתמלטו בחלקים מסודרים בחכמה ובתבונה ובדעת

עם פירוש נפש יהודה חברו החכם מוהר"ר משה פרנקפורט דיין ק"ק אמשטרדם

הנר הראשון

הנר השני

הנר השלישי

הנר הרביעי

הנר החמישי

הנר השישי

הנר השביעי

חתימה