מלבי"ם על תהלים קכח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שיר המעלות", עתה יבאר האופנים שההשתדלות טובה ומועלת, וחלק שלמות יראי ה' לשלשה, שלמות עצמו, שלמות ביתו, שלמות המדיני, על שלמות עצמו אמר "אשרי כל ירא ה'", אשוריו העקרים של ירא ה' הוא מה שהוא "ההולך בדרכיו", זה בעצמו מה שהוא הולך בדרכי ה' הוא עיקר אשרו הנפשי, ונגד הצלחתו הגופניית אמר.  

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגיע כפיך כי תאכל", אם יגיע כפיך יהיה רק בשיעור שתאכל, שלא תיגע להעשיר ולהרבות הון, רק כשיעור ההכרחי לעמידת החי למצוא אוכל, ולא יותר, אז "אשריך וגם טוב לך" י"ל אושר הנפש עם טוב החיים בעוה"ז. מעתה יספר שלמות הבייתי.  

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשתך" תדמה "כגפן פוריה" כן תוליד בנים, וגם תדמה כגפן הנטוע "בירכתי ביתך" שהגם שעומד בירכתי הבית יגביה ענפיו ודליותיו עד גג הבית וסוכך משם על הבית בכלל, כן היא צנועה שוכנת באהל בירכתי הבית ובכ"ז שומרת וסוככת על הבית בכללו, "בניך" הם דומים "כשתילי זתים" שאין מקבלים הרכבה, ונותנים שמן למאור, כן יהיו זרע אמת מאירים באור הדעת ויושבים "סביב לשלחנך":  

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה כי כן יבורך גבר ירא ה'", ר"ל מה שדברתי עד עתה הוא מה שנוגע לברכת הגבר בעצמו, כי ברכת אשתו ובניו נוגע לברכתו, כי מעתה יתחיל לדבר על הברכה היוצאת חוץ ממנו במה שילך מהלך השלימות לכל בני עמו, ועז"א.  

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יברכך ה' מציון", עוד תזכה להתברך מציון שהוא ברכת כלל ישראל היוצא מציון אשר שם צוה ה' את הברכה לכל העם, וברכה זו תקבל אתה מן הכלל וגם אתה תשתדל לטובת הכלל "וראה בטוב ירושלים" לראות בטוב ירושלים ובהצלחת הכלל, על זה יהיו מיוחדים "כל ימי חייך", שתיחד כל ימיך לטובת הכלל לראות טובם ואשרם:

ביאור המילות

"ציון, ירושלים". בירושלים דרים ההמון וישתדל בטובם, ובציון מקום הקדש ומשם יקבל הברכה, וראה כמו מקור, לראות:
 

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וראה", גם תשתדל לראות "שבנים" אשר יולדו "לבניך", גם הם יהיו לתכלית כולל שיהיה "שלום על ישראל", שמן דור בניך יושג שלימות ושלום לכלל ישראל, באופן שימי חייך יתיחדו לטובת ירושלים וימי חיי בניך לטובת כלל ישראל כולו: