מלבי"ם על תהלים סא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למנצח", במזמור זה רחש לבו דבר טוב, ויאמר כי בין בהיותו נרדף מפני שאול על צורי היעלים, ובין בעת הצלחתו שהגיע למלכות, אחת שאל ואחת בקש שישב תמיד בבית ה' לעבדו, כמ"ש למעלה (כ"ז) אחת שאלתי מאת ה' וכו' שבתי בבית ה' כל ימי חיי. ונחלק לב' חלקים, חלק א' מה שהיה בימי עניו, וחלק ב' על ימי הצלחתו:  

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמעה אלהים רנתי", הוא מה שמקונן בעת עניו בחלק הא'.

"האזינה תפלתי", מה שמתפלל בימי הצלחתו בחלק הב': (חלק א')

ביאור המילות

"שמעה, האזינה". הרינון והקנאה[1] הוא עקר אצלו, וע"כ אמר עליו לשון שמיעה כמ"ש ישעיה (א' י') ובכ"מ:
 

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקצה הארץ", בעת שהייתי בורח מפני שאול יושב מתחבא בקצה א"י, משם "אליך אקרא בעטף לבי" מרוב הצרות, בעת "אשר תנחני בצור ירום ממני", שהוצרכתי לעלות על צורי היעלים הרמים להתחבאות שם, ואתה תנחני שם, יען.

ביאור המילות

"בעטף לבי". מורה על רוב הצרה, כמו בהתעטף עלי נפשי. תפלה לעני כי יעטוף:
 

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי היית מחסה לי", ולכן העלתני על צורים רמים "מפני אויב", ואז אליך אקרא.  

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אגורה באהלך עולמים", היה עיקר תפלתי לא על הצלחת הזמן רק שאוכל לגור עולם באהל ה' "ולחסות בצל כנפיו סלה" סיום הענין: (חלק ב')  

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי", מעתה יספר כי גם אחר אשר "נתת ירושת יראי שמך", ר"ל אחר שנתת לי המלוכה שהבטחתני שיהיה ירושה לזרעי בעת שיהיו יראי שמך, כמ"ש אם ישמרו בניך בריתי וכו' גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך, גם בעת ההיא "שמעת לנדרי", הנדר שלי אמר אלה הדברים (יציין את הנדר כעצם מופשט מדבר בעד המלך):

ביאור המילות

"לנדרי". מצייר את הנדרים כעצם מופשט, מדבר ואומר, ימים על ימי מלך תוסיף, עד כן אזמרה שמך:
 

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימים על ימי מלך תוסיף", אם תוסיף ימים על הימים הקצובים למלך לחיות, ומוסיף לאמר "שנותיו כמו דור ודור", אם תאריך ימיו כ"כ, עד שכל שנה ושנה שקצוב לו לחיות יתארך כמו דור שהוא שבעים שנה, עד שאם קצוב לו לחיות עוד עשר שנים, יחיה עשר דורות שהם עשר פעמים שבעים, אני נודר כי.  

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישב עולם לפני אלהים", שגם אם יחיה לעולם ישב תמיד לפני אלהים, יתמיד לשבת באהל ה' ולעבדו, "חסד", ר"ל שישב לפני אלהים אשר "מן" והכין "חסדו ואמתו לנצור את המלך", שלא ינצרוהו אנשי חיל ושומרי הסף רק חסד ה' ואמתו המה ינצרוהו, כמ"ש שבתי בבית ה' כל ימי חיי וכו' כי יצפנני בסוכו וכו', כ"ז דברי נדריו, עתה יאמר המשורר.

ביאור המילות

"מן". הכין:
 

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן אזמרה שמך לעד", כפי דברי הנדר כן אזמרה שמך לעד ע"י "שאשלם נדרי בכל יום ויום", שאשב בכל יום בבית ה' ושם אזמרה שמך ואהללך תמיד:

 

  1. ^ ט"ס, וצ"ל הקינה, כמובא בפירוש הענין