מלבי"ם על ירמיהו טז ה


  • "אל תבוא בית מרזח" - שהוא האונן בעת שנקבר המת, שבאים לדרוש שלום החיים;
  • "ואל תלך לספוד" - על המתים;
  • "ואל תנוד" - על האבלים לנחמם.

ומפרש:

  • נגד "אל תבוא בית מרזח" - "כי אספתי את שלומי", עד שאין לדרוש שלום החיים;
  • ונגד "אל תלך לספוד", שהוא חסד עם המתים, אמר "את החסד";
  • ונגד "אל תנוד להם", שהוא מצד הרחמים, אמר "את הרחמים".

ביאור המילות

  • (ירמיהו טז ה): "מרזח" - משתה שהיו עושים בבית האונן, (עמוס ו ז): "וסר מרזח סרוחים" = משתה שעושים במקום הסירחון.