מלבי"ם על דברים לא ג


(ג) "ה' אלהיך הוא עבר לפניך". כבר כתבנו בפ' תצא שבכל מקום שנאמר שה' יעבור לפניהם, יורה על שינצחו את האויבים תיכף, וז"ש: "הוא ישמיד את הגוים האלה" "מלפניך". ועבודתכם תהיה: "וירשתם". ושלא ימצאו מקום לחשוב שנתבטל התמנות יהושע כי הלא ה' בעצמו עובר לפניהם, לזה אמר: "יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר" "ה' "(במדבר כז) על פיו יצאו ועל פיו יבואו, וגם רמז שיהיה מרוצה להם כאשר דבר "ה' "(שם) איש אשר רוח בו כשחז"ל שיודע להתהלך עם כל איש לפי רוחו:


הערות

(ג) "ה' אלהיך הוא עובר לפניך" הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך וירשתם. ולזה לא אוכל לעבור את הירדן יען כי יהושע בן נון הוא לפניך ואין מלכות נוגע בחברתה. וגם יהושע לא יעשה דבר רק העברתו (כאשר דבר ה') בגזרת מלך בלי יעש הוא מאומה במלחמה, דרך ב', הצדיק מושל על הטבע ומשדד אותה כחפצו, ובימי משה היה מושל על הטבע וכובש בעצמו ובגזרתו אבל עתה שה' אמר אלי לא תעבור א"כ אין צדיק מושל בעצמו וה' בודאי יקיים הבטחתו להאבות וא"כ הוא בעצמו יעבור לפניד וגו' כאשר דבר ה', ויהושע עובר כמנהיג: