מלבי"ם על בראשית מ ז


(ז) "וישאל את סריסי פרעה". כבר אמר החוקר שהשר והעבד כשיהיו שניהם גרים בארץ נכריה או נתונים בשביה, יאהבו זל"ז כאלו הם אנשים שוים. וז"ש שהגם שהם סריסי פרעה ושרים גדולים, מצד שהם "אתו במשמר בית אדניו", מצא את לבו לשאל אותם "מדוע פניכם רעים היום", ר"ל שלא יפלא בעיני מדוע פניכם רעים אחר שאתם אסורים במשמר רק הפליאה מה יום מיומים: