מלבי"ם על בראשית כ ג


(ג) "ויבא אלהים", החלום שראה היה מאת ה' ומציין זה במ"ש ויבא אלהים, כמו בלבן ובלעם, ואינו מענין נבואה, רק ציון לחלומות הצודקים," ויאמר לו הנך מת", שהיה חייב מיתה משני טעמים. א) מדין גזל כמ"ש הרמב"ם בפ"י מה' מלכים, שכולל גם גונב נפש, שלכן נתחייבו אנשי שכם הריגה וזה אפילו בפנויה. ב) מצד שהיא א"א, וז"ש "על האשה אשר לקחת", ר"ל שלקחת בחזקה והיא גזל, ועוד שהיא בעולת בעל: