מלבי"ם על בראשית כו יא


(יא) "ויצו" בכ"ז היה מהשגחת ה' שלא לבד שלא עשה עמו רעה בעבור זה, כי עוד "צוה לכל עמו הנוגע באיש הזה" להרע לו, או "באשתו" לאנסה מפני שהיא בחזקת פנויה, "מות יומת", וגם לא שלחו מארצו רק,