מכילתא על שמות לה ב


ג. יהיה לכם קדש ולמקום חול. וכל העושה בו מלאכה יומת. (ולא בו ובחברו. והרי שחל יום הכפורים להיות ערב שבת ועשה מלאכה בין השמשות, שומע אני יהא חייב. תלמוד לומר, כל

ד. העושה בו מלאכה יומת ולא בו ובחברו).


ראו גם: התורה והמצוה על שמות לה ב - פירוש מלבי"ם על המכילתא.קיצור דרך: mdrjhlka-jm-35-02