יומא מב ב: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 78 בתים ,  לפני 9 שנים
[גרסה לא בדוקה][גרסה לא בדוקה]
'''לאלעזר''' - שהוא סגן:
 
'''בשלמא למאן דאמר לדורות בכהן הדיוט שפיר''' - דכיון דלא קבע לה קרא בהדיא סגן או כהן גדול., כל כהנים כשרין בה:
 
'''שלא יאמרו שתים שחטו''' - וקי"ל שכל מלאכות הנעשות עמה פוסלות אותה כדתנן ([[משנה פרה ד ד|פרה פ"ד משנה ד']]): כל העוסק בפרה מתחילה ועד סוף פוסלין אותה במלאכה ולקמן ([[יומא מג א|דף מג.]]) נמי אמרינן ושחט אותה שלא ישחוט אחרת עמה:
 
'''משום שנאמר אותה''' - והוציא אותה:
 
'''דדריש טעמא דקרא''' - בבבא מציעא ([[בבא מציעא קטו א|דף קטו.]]) אלמנה עשירה ממשכנין אותה עניה אין ממשכנין אותה מפני שאתה צריך להחזיר לה ואתה משיאה שם רע בשכינותיה:<קטע סוף=ר/>
</div>