מורה נבוכים (אבן תיבון)/חלק ג/פרק ל

פרק לעריכה

כשנסתכל בדעות ההם הקדומות העלולות יתבאר לך שהענין המפורסם היה אצל בני אדם כולם - שבעבודת הכוכבים תתישב האדמה וישמנו הארצות. והיו חכמיהם ופרושיהם ויראי החטא מהם מוכיחים בני אדם ומודיעים אותם שעבודת האדמה אשר בה עמידת מציאות האדם אמנם תשלם ותבוא כרצון בני אדם כשיעבדו השמש והכוכבים וכשירגיזו אותם במריהם - יצדו הערים ויחרבו. אמרו בספרים ההם שלהם שמאדים קצף על המדברות ועל הבתות ומפני זה נעדרו המים והאילנות וישכנו בהם המזיקים. והיו מגדילים עובדי האדמה והאיכרים מאד מפני שהם מתעסקים בישוב העולם אשר הוא מרצון הכוכבים והוא חפצם. ועילת הגדיל עובדי עבודה זרה לבקר אמנם הוא מפני תועלתם בעבודת האדמה - עד שאמרו שאין מותר לשחטם מפני שקבצו הכח וטוב ההמשך אחר רצון בני אדם בעבודת האדמה ואמנם עשו זה ונכנעו לאדם עם כחם לרצון האלוהות בעבודתם בעבודת האדמה. וכאשר התפרסמו אלו הדעות מאד חברו עבודות עבודה זרה בעבודת האדמה להיות עבודת האדמה ענין הכרחי בקיום האדם ורוב בעלי החיים. והיו כמרי עבודה זרה ההם דורשים לבני אדם בעת הקבצם בהיכלות והיו מישבים בדעתם שבאלו העבודות ירד המטר ועץ השדה יתן פריו ותשמן הארץ ותתישב. הסתכל מה שאמרוהו בספר העבודה הנבטיה כשדברו בו על הכרם - תמצא זה הלשון מדברי הצאבה אמרו החכמים הקדמונים והנביאים צוו גם כן וחיבו שינגנו באלו הכלים במועדים לפני הצלמים; ואמרו (והם הצודקים) שהאלוהות ייטב להם זה ושהם יגמלו עושיו גמול טוב; והרבו בזה המעשה מיעודי הטוב מאד; ומן היעוד הטוב עליו - והארכת הימים והסר המחלה ושמור מן המומים הגדולים ונתינת הארץ יבולה ועץ השדה פריו לשובע. עד הנה לשון דברי הצאבה:

וכאשר התפרסמו אלו הענינים עד שנחשבו אמת ורצה האלוה ית' לרוב רחמיו עלינו למחות זה הטעות מדעותינו ולהסיר העמל מגופותינו בבטל המעשים ההם המטריחים אשר אין בם מועיל ונתן לנו תורתו על ידי משה רבנו הגיד לנו משמו יתברך שאם יעבדו אלו הכוכבים והגופות - תהיה עבודתם סיבה להפסק המטר ותשם הארץ ולא תצמיח דבר ופרי העץ יבול ויבואו המקרים הרעים לעיתים והמומים לגופות ויקצרו הימים. ואלו הם עניני "דברי הברית אשר כרת יי וגו'". ואתה תמצא זה הענין נכפל בכל התורה - רצוני לומר שיתחיב מעבודת הכוכבים הפסק המטר. וחורבן הארץ והפסד העתים וחליי הגוף וקוצר הימים; ויתחיב מהנחת עבודתם ושוב לעשובת האלוה - ירידת המטר ודשנות הארץ ותיקון העיתים ובריאות הגוף ואורך הימים - הפך מה שהיו דורשים אותו עובדי עבודה זרה לבני אדם עד שיעבדום. כי עיקר התורה - להסיר הדעת ההוא ולמחות זכרו - כמו שבארנו: