מורה נבוכים (אבן תיבון)/חלק ב/פרק לה

פרק להעריכה

כבר בארתי לבני האדם כולם הארבעה הבדלים אשר נבדלה בהם נבואת משה רבנו מנבואת שאר הנביאים והבאתי ראיה על זה וגיליתיו בפרוש המשנה ו'במשנה תורה' ואין צורך להשיבו ואינו מענין המאמר:

ואשר אודיעך אותו - כי כל דבר שאומר אותו בנבואה בפרקי זה המאמר אמנם הוא בצורת נבואת כל הנביאים אשר לפני משה ואשר יבואו אחריו אמנם נבואת משה רבנו לא אדבר בה באלו הפרקים אפילו מלה אחת לא בבאור ולא ברמיזה. והוא ששם 'נביא' אמנם יאמר אצלי על משה ועל זולתו בסיפוק. וכן הענין אצלי עוד בנפלאותיו ונפלאות זולתו כי אותותיו אינם מכת נפלאות שאר הנביאים:

אמנם ראית התורה על היות נבואתו נבדלת מכל מי שקדמו היא אמרו "וארא אל אברהם וגו' ושמי יי לא נודעתי להם" - הנה כבר הודיענו שהשגתו אינה כהשגת האבות אבל יותר גדולה - כל שכן השגת זולתם ממי שקדם. ואמנם הבדלה מנבואת כל מי שיתאחר הוא אמרו על צד ההגדה "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יי פנים אל פנים" - הנה כבר התבאר שהשגתו נבדלת מהשגת כל מי שיתאחר אחריו בישראל אשר הם "ממלכת כהנים וגוי קדוש" "ובתוכם יי" - וכל שכן בשאר האומות.

ואמנם הבדל מופתיו על הכלל ממופתי כל נביא על הכלל - כי כל הנפלאות אשר עשאום הנביאים או נעשו להם הגידו בהם יחידים מבני אדם כאותות אליהו ואלישע. והלא תראה 'מלך ישראל' תמה מהם וישאל גחזי שיגידם לו כמו שאמר "ספרה נא לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע; ויהי הוא מספר וגו' ויאמר גחזי אדוני המלך זאת - האשה וזה - בנה אשר החיה אלישע" - וכן אותות כל נביא זולת משה רבנו. ולזה הגידה התורה עליו גם כן שלא יקום נביא לעולם שיעשה אותות בפרהסיא לעיני הנאות לו והחולק עליו כמו שעשה משה - והוא אמרו "ולא קם נביא עוד וגו' לכל האותות והמופתים וגו' לעיני כל ישראל" - שהוא קשר הנה שני הענינים יחד שלא יקום מי שישיג כהשגתו ולא מי שיעשה כמעשיו; ואחר כן באר שהאותות ההם היו "לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו" החולקים עליו והיו גם כן בפני 'כל ישראל' הנמשכים אחריו 'לעיני כל ישראל' וזה - דבר לא נמצא לנביא לפניו; וכבר קדמה הגדתו הצודקת שלא יהיה זה לזולתו:

ולא יטעך מה שבא מעמידת אור השמש ליהושע השעות ההם "ויאמר לעיני ישראל" - כי לא יאמר 'כל ישראל' כמו שבא במשה. וכן אליהו ב'הר הכרמל' בפני אנשים מועטים. (ואמנם אמרתי 'השעות ההם' מפני שיראה לי באמרו "כיום תמים" שהוא - כיום הגדול שיהיה; כי 'תמים' - שלם כאילו אמר שהיום ההוא היה אצלם בגבעון כגדול שבימי הבקיץ שם):

ואחר שתבדיל לי בשכלך נבואת משה ומופתיו - שהפלגת ההשגה ההיא כהפלגת הפעולות ההם - ותאמין שזאת - מדרגה נקצר להשיגה על אמיתתה תשמע מאמרי באלו הפרקים כולם בנבואה ובמדרגות הנביאים בה - כל זה אחר זאת המדרגה. וזה היה ענין הפרק: