מורה נבוכים (אבן תיבון)/חלק א/פרק לח

פרק לחעריכה

"אחור" – שם משותף: הוא שם הגב, "אחורי המשכן" (שמות כו, יב), "ותצא החנית מאחריו" (שמואל ב ב, כג). והוא גם כן כלי הזמן בענין "אחַר": "ואחריו לא קם כמוהו" (מלכים ב כג, כה), "אחר הדברים האלה", וזה הרבה. ויהיה בעניין ההימשך אחר הדבר, ולכת בדרכי מידות איש אחד: "אחרי ה' אלהיכם תלכו" (דברים יג, ה), "אחרי ה' ילכו" (הושע יא, י), רוצה לומר: הימשך אחר רצונו, ולכת בדרכי פעולותיו, ולהתנהג במידותיו: "הלך אחרי צו" (הושע ה, יב). ולפי זה העניין נאמר: "וראית את אחורי" (שמות לג, כג) [פרק כא מזה. ועיין בפרק ד מזה החלק], תשיג מה שנמשך אחרי ונתדמה לי ונתחייב מרצוני, כלומר: בריאותי כולם, כמו שאבאר בקצת פרקי זה המאמר: