מדרש תלפיות דודאים

ענף דודאים

עריכה

מדרש רבה (ב"ר עג) "וַיִּמְצָא דוּדָאִים בַּשָּׂדֶה(בראשית ל, יד) רבי יהודה בר סימון אומר פרי של אילן ששמו מייש עכ"ל. ויש מפרשים שהוא מין עשב מריח טוב. ויש מפרשים שהוא מין שושנה מיגיג"שי בלע"ז, ועיין בהרמב"ן ז"ל:

"ויהי בִּימֵי קְצִיר חִטִּים וַיִּמְצָא דוּדָאִים בַּשָּׂדֶה" זה היה ערב שבועות. "לכן ישכב עמך הלילה הוא" ויצא יששכר חמר גרם בתורה שהיה זמן קבלת התורה, וזהו שאמר בן חמישי, חמשה חומשי תורה. מהר״ם אלשי״ך.

א״ה להרמב״ן שפירש דודאים יאסמין והמפרשים פירשו מיני שושנים יבא על נכון מנהג כל ישראל לשים שושנים בבית הכנסת בשבועות שהוא מתן תורה לפי שהדודאים שהם מיני שושנים הובאו ערב שבועות זמן מתן תורה ויצא משם יששכר תלמיד חכם כמדובר.
ובחיבור שאלות ותשובות אשר לי כתבתי טעם אחר על המנהג, לפי שכשיצא הדבור מהקב"ה נתמלא העולם בשמים כדרז"ל ולרמז זה נוהגים בבשמים ביום מתן תורה: