מדרש משלי (בובר) כו ח

(משלי כו ח): "כצרור אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד" - אמר רבי אלכסנדראי: כל מי שהוא חולק כבוד לכסיל - כזורק אבן למרקוליס.