מדרש משלי (בובר) ה טו

(משלי ה טו): "שתה מים מבורך, ונוזלים מתוך בארך" - כיצד? אם רוצה אדם ללמוד תורה, אל יאמר 'אלמד מן הרחוק ואחר-כך אלמד מן הקרוב', אלא ילמוד מן הקרוב ואחר-כך מן הרחוק.