מדרש משלי (בובר) ב א

(משלי ב א): "בני, אם תקח אמרי ומצותי תצפן אתך" - אמר הקב"ה לישראל על הר סיני: אם זכיתם להצפין ולקבל תורתי ולעשות אותה, אני מציל אתכם משלוש פורעניות: ממלחמת גוג ומגוג, ומחבלו של משיח, ומדינה של גיהנם.

"ומצוותי תצפון איתך" - אם זכיתם לצפון דברי תורה, אני משביע אתכם מטוב הצפון אשר צפנתי לעתיד לבוא, שנאמר (תהלים לא כ): "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך [פעלת לחסים בך נגד בני אדם]". אמר הקב"ה: אני אודיע לאומות העולם לעתיד לבוא כל אותה הטובה אשר אני מיטיב אתכם, על מנת שתקשיבו אזניכם לדברי תורה, הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב


(משלי ב ב): "להקשיב לחכמה אזנך וגו'", הא כיצד?


(משלי ב ג): "כי אם לבינה תקרא".