מדרש משלי (בובר) א טו

(משלי א טו): "בני! אל תלך בדרך אתם" - אלו אומות העולם, שנאמר בהם (ויקרא כ כג): "ולא תלכו בחוקות הגוי".

"מנע רגלך מנתיבתם" - שלא לעבוד עבודה זרה שלהם, שנאמר (שמות לד יד): "כי לא תשחתוה לאל אחר".


(משלי א טז): "כי רגליהם לרע ירוצו" - זו עבודה זרה;

"וימהרו לשפוך דם" - ללמדך שכל מי שעובד עבודה זרה כאילו שופך דם.